78 prosent av verdiskapingen kommer fra havet

I Rogaland kommer 78 prosent av verdiskapingen fra havet. I Hordaland 34 prosent. Dette fremkommer i regjeringens oppdaterte havstrategi.

Hav

De oppsiktsvekkende tallene presenteres innledningsvis. Der heter det også at havnæringene i 2017 stod for en verdiskaping på 680 milliarder kroner på landsbasis. I Oppland og Hedmark kommer kun 1 prosent av verdiskapingen fra havnæringene.

– At en så mye større andel av verdiskapingen i Rogaland er knyttet opp imot havet sammenlignet med i Hordaland, velger jeg å tro hovedsakelig har sammenheng med hvor oljeselskapenes hovedkontorer er registrert, sier Sverre Meling jr. i Maritimt Forum.

Olje og gass står for 72 prosent av verdiskapingen innenfor havnæringene. Legges maritim aktivitet knyttet opp mot olje og gass til, blir prosenten 80. Maritim virksomhet utover dette står for 8 prosent av den samlede verdiskapingen innenfor havnæringene. Sjømat står for 9 prosent. Den siste prosenten regnes til «maritimt og sjømat».

Regjeringen vil «vurdere åpning av deler av norsk sokkel for kommersiell og bærekraftig utvinning av havbruksmineraler», men den oppdaterte havstrategien inneholder egentlig ikke mye nytt.

– Viktigst for oss er at regjeringen melder en så tydelig interesse for å satse på havet. Det mener vi er en fremtidsrettet satsing. Dette sagt skulle vi gjerne ønsket oss en tydeligere erklært vilje til å satse på havvind. Vi har en maritim kompetanse som kan gi oss ledertrøyen i det globale kappløpet mot fornybare energiløsninger til havs. Vi ser frem til å arbeide sammen med politikerne for å finne målrettede tiltak for å ta denne posisjonen, sier Meling.

(Tekst og foto SMe)