Eurojuris Haugesund om skipsutstyr, cyber security og kortreist juss

Advokatselskapet har hentet inn juridisk kompetanse på mer enn skraping av skip. Sertifisering av skipsutstyr og cyber security er like hett.

Las Palmas Skip På Reden

Eurojuris Haugesund og Maritimt Forum er i samtaler om et kurs i maritim rett. I forrige nyhetsbrev la vi vekt å problemstillinger rundt gjenvinning av skip, og kortreist juss. Werner Dagsland, som nylig kom til Eurojuris Haugesund fra Sjøfartsdirektoratet, er like opptatt av juridiske problemstillinger omkring sertifisering og merking av skipsutstyr. Han bidrar gjerne også til økt oppmerksomhet rundt cyber security.

– Hvorfor?

Sertifisering og merking av skipsutstyr

– Godt og vel 300 ulike typer utstyr, komponenter og systemer om bord på skip er underlagt krav om sertifisering og merking i henhold til skipsutstyrsdirektivet «Marine Equipment Directive». Rederiet kan kun ta om bord utstyr som er rattmerket, dvs. at det er påført et merke som dokumentasjon på at utstyret samsvarer med relevante internasjonale krav for utstyret. Regelverket stiller krav til produsenter og andre markedsdeltakere, sertifiseringsorganer og rederier, sier Dagsland.

Etter det oppdaterte skipsutstyrsdirektivet (2014/90/EU) trådte i kraft høsten 2016, er det økt fokus på myndighetenes overvåkning av markedet.

- Sammen med sine kolleger i andre EØS-stater har Sjøfartsdirektoratet dedikerte ressurser til gjennomføring av markedstilsyn, og mangelfullt utstyr avdekkes i økende grad. I alvorlige tilfeller pålegges utstyret fjernet fra markedet, og utstyr allerede plassert om bord i alle EØS-flaggede skip må erstattes. Den norske utstyrsindustrien er en viktig del av den maritime klyngen på Vestlandet og i landet forøvrig. Rederiene er sluttbruker av skipsutstyr som plasseres om bord i skip. God forståelse av regelverket fra alle aktører, herunder forståelse av roller og plikter, er viktig for at rederiets flåte kan være fullt ut operativ til enhver tid, utdyper Werner Dagsland.

Cyber security

I Rederiforbundets årlige konjunkturundersøkelse i 2018 ble cyberangrep rangert som en større trussel for drift av skip enn terror- og piratvirksomhet.

- Med en rekke elektroniske systemer for sikker navigering, som for eksempel ECDIS, GMDSS, AIS og integrerte broalarmsystemer, er overflatene som et cyberangrep kan gå etter stadig økende for skipsfarten. Det gjelder både skip, havner og laste- og losseterminaler. Og trusselen er ikke hypotetisk; det har skjedd flere kjente angrep, hvor særlig angrepet mot MAERSK i 2017, med et estimert tap på 300 millioner dollar, satt en støkk i rederinæringen, forsikringsverdenen og lovgivende organer som IMO og EU. Økt bevissthet om risiko, regelverk og best practice er sentralt for å stå best mulig rustet mot kjente trusler og truslene som kommer, sier Dagsland.

Han er opptatt av å se på regelverksutviklingen nasjonalt, regionalt (EØS) og internasjonalt (IMO).

- Hvilke krav stilles til rederiene, og hvordan kan rederiene best sikre seg mot cyberangrep, spør Eurojuris Haugesund sin nye advokatfullmektig.

Maritimt Forum kommer tilbake med mer informasjon når et eller flere kurs om juridiske problemstillinger knyttet til skraping av skip, gjenvinning, sertifisering og merking av skipsutstyr og cyber security er ferdig planlagt i større detalj.

Thor Harald Eike Og Werner Dagsland
Werner Dagsland t.h. sammen med daglig leder for Eurojuris Haugesund, Thor Harald Eike.

(Tekst og foto SMe)