Satser på kunnskap og et renere hav, men kutter støtten til klimavennlig transport.

Les Maritimt Forums pressemelding om revidert nasjonalbudsjett. - Vi forventer at regjeringen følger opp sine egne målsettinger om å flytte mer gods fra vei til sjø med sterke virkemidler i forslag til Statsbudsjett for 2020, sier Sverre Meling jr.

Stortinget 3

Satser på maritim kompetanse og grønt tiltak

Regjeringen viser vilje til å satse videre på havet, og bidra til grønn omstilling. For at den maritime næringen skal opprettholde sin posisjon nasjonalt og internasjonal må Norge være i førersete på havteknologi og kompetanse. Det er derfor gledelig at Regjerningen satser på digital kompetanse i havnæringene og bevilger 15 millioner kroner.

- Hjørnesteinen i å være verdensledende på hav er å være ledende på maritim kompetanse. I en tid hvor nye produkter og digitale løsninger introduseres er det essensielt å ha utdanningsinstitusjoner som treffer med hva markedet leverer og etterspør. Det er derfor gledelig at regjerningen nå bevilger ferske midler og tar sats på ny og rett kompetanse innenfor havnæringene, sier daglig leder Sverre Meling jr. i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland.

Maritimt Forum mener det også er positivt at Regjeringen øker bevilgningen til grønne bærekraftige tiltak med økning på 50 millioner kroner til satsning på nullutsleppsteknologi i næringstransport. Total satsning er over en halv milliard gjennom ENOVA. I tillegg er det svært positivt at regjeringen setter av 25 millioner kroner til utslippsfrie hurtigbåter

- Vi ser at satsingen på nullutslippsløsninger for fergene har fungert godt og det er svært positivt at regjeringen setter av midler til at hurtigbåtene også blir utslippsfrie, sier daglig leder Sverre Meling jr. i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland.

Kutter støtten til klimavennlig transport

Sjøtransporten er den mest miljøvennlige måten å transportere gods på, og regjeringen har hatt en tydelig strategi om å flytte mer gods fra vei til sjø. I revidert budsjett foreslår regjeringen å kutte tilskuddet for overføring av gods fra vei til sjø, med 77,4 mill. kroner. 39,4 av disse skal gå til riksveier. Dette vil forårsake økt Co2 utslipp, flere ulykker, økt slitasje på vei og mindre vilje til å satse på grønn nærskipsfart da skipene ikke kan konkurrer med tungtransport på vei med dagens konkurransesituasjon.

- Dette viser at regjeringen ikke har ambisjoner om å flytte mer gods fra vei til sjø. Nærskipsfarten trenger en støtteordning som gir incentiver for å velge sjøtransport framfor tungtransport på vei. I stedet for å fjerne bevilgningen burde regjeringen styrket ordningen i tråd med Nasjonal Transportplan, sier daglig leder i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland, Sverre Meling jr.

Maritimt Forum forventer at regjeringen følger opp sine egne målsettinger om å flytte mer gods fra vei til sjø med sterke virkemidler i forslag til Statsbudsjett for 2020.