Vil ha bidrag til regjeringens havstrategi

Regjeringen er i gang med å revidere havstrategien. Det betyr en videreføring og styrking av regjeringens havsatsing. Liv Kari Eskeland og Aase Simonsen oppfordrer til å bidra.

Liv Kari Eskeland Og Aase Simonsen
Stortingsrepresentantene Liv Kari Eskeland og Aase Simonsen, begge fra Høyre, representerer henholdsvis Sunnhordland og Haugalandet. Foto Hans Kristian Thorbjørnsen.

- Havet er viktig for norsk økonomi og samfunn og vil være en viktig kilde til verdiskaping og arbeidsplasser for Norge i fremtiden. Den voksende verdensbefolkningen har behov for nye jobber, mat, medisiner og energi. Dette er et felt hvor Norge har verdensledende aktører i flere næringer. Vår region seg skiller seg ut med både kompetanse og innovasjonskraft, sier stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H).

Regjeringens mål er at "Norge skal være en ledende havnasjon" og ha størst mulig verdiskaping fra havet.

- Et viktig aspekt i vår havpolitikk er å vektlegge potensialet for læring på tvers av næringene og omstilling, sier stortingsrepresentant Aase Simonsen (H).

To år siden havstrategien ble lagt frem

I 2019 er det to år siden fremleggelsen av regjeringens havstrategi og stortingsmelding om hav i utenriks- og utviklingspolitikken. Siden den gang har utviklingen pågått for fullt. Digitalisering, automatisering og globalisering er viktige faktorer som påvirker arbeidshverdagen og kompetansebehovet. Dette har medført et behov for revidering.

- I vår region er det nylig tatt initiativ, blant annet gjennom Haugaland Vekst, til å gå i gang med en regional havstrategi. Dette arbeidet vil kunne bli et viktig bidrag inn i regjeringens revisjonsarbeid, og vi håper derfor å kunne arbeide tett på næringslivet og kommunene for å sikre at regionens interesser blir ivaretatt, sier Aase Simonsen og Liv Kari Eskeland.

Begge er medlemmer i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Vi være verdensledende

- Vi vil at Norge skal være verdensledende på hav. I statsbudsjettet for 2019 har vi satt av en halv milliard til hav. Pengene skal gå til forskning, utvikling av de eksisterende næringene og kamp mot plast i havet. Jeg er glad for at vi har en regjering som setter havnæringene på kartet, sier Eskeland.

- Havet er en stor kilde til verdiskaping og arbeidsplasser i regionen vår. Norge som nasjon er allerede verdensledende innen hav og sjømat. Vi har stor kompetanse, men for å bevare denne kompetansen også for fremtiden er det viktig at vi fortsetter å investere i havet. Det er jeg glad for at regjeringen gjør, sier Simonsen

Mineralutvinning på havbunnen

- Nylig vedtok Stortinget en ny lov om mineralutvinning på norsk sokkel. Det vil bidra til at vi får lagt grunnlaget for mineralutvinning på havbunnen. Dette er en næringsvirksomhet som foreløpig er svært begrenset, men som har et stort potensiale til å bli et nytt norsk næringseventyr. Dette kommer i tillegg til de mulighetene som nå åpner seg på havvind og flytende sol, sier Eskeland.

Liv Kari Eskeland og Aase Simonsen oppfordrer den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland til å fylle regjeringens havstrategi med innhold.

- Det er en oppfordring vil vil ta til følge, sier daglig leder i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland, Sverre Meling jr.

(Tekst SMe tilpasset etter innspill fra Eskeland og Simonsen)