​Spurte finansministeren om grunnavgiften på mineralolje for sjøtransport

Stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp) leverte et skriftlig spørsmål til finansminister Jan Tore Sanner med motivasjon å sikre nærskipsfartens konkurransekraft. Statsråden beroliger.

Terje Halleland 1
Stortingsrepresentant Terje Halleland

Spørsmålet til Terje Halleland stilte dette spørsmålet:

Vil finansdepartementet sikre at endringer i praktiseringen av forskrift for refusjon av grunnavgift på mineralolje for sjøtransport, ikke gjennomføres før denne eventuelt blir endret?

Begrunnelsen han gir for spørsmålet lyder:

Som en av mange ordninger for å få økt konkurransekraft i nærskipsfarten der større deler av varetransporten går på sjø, blir det gitt en refusjon av grunnavgiften på mineralolje. Skattedirektoratet har kommet med en prinsipputtalelse som medfører en endret praktisering av ordningen. Ny praktisering innebærer en svært streng fortolkning av ordlyden «utelukkende» brukes til gods og passasjertransport.

Skattedirektoratet prinsipputtalelse og nye praksis tar ikke hensyn til nødvendig innovasjon i sjøtransporten der fartøyene utvikler seg og har et konstant fokus på økt konkurransekraft. I tillegg utvikles fartøyene for å til enhver tid oppfylle de krav og pålegg som blir gitt av myndighetene. Dette har ført til at mange fartøy ikke lenger blir tatt med i ordningen.

Finansdepartementet har etterspurt en vurdering av ordningen fra Skattedirektoratet. Direktoratet vurderer nå endringer i eksisterende forskriftstekst og skal levere rapport til finansdepartementet i februar 2020.

Finansministeren svarer:

Etter Stortingets avgiftvedtak skal det betales grunnavgift på mineralolje. Mineralolje til gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart er fritatt for avgift. Nærmere regler om fritaket er fastsatt i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter (særavgiftsforskriften) kapittel 4-3.

Det er et vilkår for fritak at mineraloljen er til bruk i gods- eller passasjertransport i næringsøyemed og at fartøyet utelukkende brukes til gods- eller passasjertransport i denne virksomheten. Disse vilkårene følger av forskriften. Skattedirektoratets prinsipputtalelse 1. oktober 2019 - som det antas det siktes til - innebærer dermed ikke nye og strengere vilkår for fritak.

Som påpekt utvikler både bransjen og fartøyene seg. Departementet har derfor bedt Skattedirektoratet om å vurdere endringer i regelverket. Departementet har nylig mottatt direktoratets vurderinger og vil gå nærmere gjennom disse. Eventuelle forslag vil bli fulgt opp på vanlig måte.