Eksportfinansiering Norge til Haugesund

"Dette kan gå veien, men det er avhengig av at mange står på i ukene som kommer, og at vi står sammen!" Maritim betraktning i Haugesunds Avis.

Sverre Meling Sjø
Daglig leder i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland, Sverre Meling jr..

Eksportkreditt og GIEK slås sammen

Når Eksportkreditt Norge og Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) blir slått sammen, skal enheten hete Eksportfinansiering Norge. Sammenslåingen effektueres den 1. juli i år. Det er i forbindelse med at dette skjer, at vi mener Haugesund må bli den nye lokasjonen for den sammenslåtte enheten. Dette blant annet fordi «Retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon» legger opp til utflytting fra Oslo når en statlig enhet omorganiseres. Dette er retningslinjer fastsatt ved kongelig resolusjon den 8. november 2019, altså under sittende regjering.

Forslag fra seks i Fremskrittspartiet

Imidlertid har seks stortingsrepresentanter for Fremskrittspartiet foreslått at Eksportfinansiering Norge skal flyttes til Ålesund og Bergen. Det er deres forslag som nå behandles i Næringskomiteen i Stortinget, men vi mener et slikt forslag ikke må få være førende for utfallet i denne saken. Stortingsrepresentant Sveinung Stensland fra Høyre og Rogaland har da også klart uttrykt at Haugesund er et bedre alternativ enn Ålesund og Bergen. Stortingsrepresentant Terje Halleland fra Fremskrittspartiet følger ham i dette. Det er å håpe at flere stortingspolitikere fra Rogaland sier det samme, herunder Geir Pollestad fra Senterpartiet. Han er leder for Næringskomiteen, men også saksordfører for behandlingen av denne saken.

Sveinung Stensland har nemlig helt rett. Det er minst tre grunner til dette.

Nærhet til brukerne

Eksportfinansiering Norge bør være nær brukerne for å kunne gjøre gode kredittvurderinger, og brukerne er i hovedsak bedrifter innenfor maritimt og offshore. Regjeringen skriver selv at «GIEK og Eksportkreditt Norge støtter eksportører over hele landet.» Og videre at «I 2020 var bedrifter i Rogaland, Oslo, Viken og Møre og Romsdal de som brukte eksportfinansieringstilbudet mest.» Vi leser dette som en rangering. Vi leser at i 2020 var bruken av finansieringstilbudene i GIEK og Eksportkreditt Norge størst i Rogaland. Haugesund er den førende maritime byen i Rogaland. Les dette som en underdrivelse.

Havbruks til havs og havvind

Den andre grunnen til at Stensland har rett, er at selv om Rogaland i dag har flest brukere av det som skal bli Eksportfinansiering Norge, så er porteføljen i utvikling. Vi tror likevel at havbruk til havs og havvind kommer til å bli stadig viktigere for Eksportfinansiering Norge. Ikke minst hva angår satsingen på havvind ligger Haugalandet og Sunnhordland milevis foran Nord-Vestlandet. Det er for eksempel utenfor vår stuedør at Utsira Nord skal utvikles, men rederiene våre tar også sjumilssteg for å posisjonere seg i det globale havvindmarkedet. Så kan det anføres at både satsingen på havvind og havbruk til havs omfatter hele aksen mellom Bergen og Stavanger. Nettopp derfor må Eksportfinansiering Norge lokaliseres til midtpunktet på denne aksen, nemlig Haugesund.

Dårlig ide om ny oppsplitting

Den tredje grunnen til at stortingsrepresentant Sveinung Stensland har rett, er at det er en dårlig ide å splitte Eksportfinansiering Norge med to lokasjoner, en i Ålesund og en i Bergen, når utgangspunktet for sammenslåingen skal være å gjøre det «enklere for næringslivet å forholde seg til en virksomhet». Det ligger til grunn at en sammenslått enhet ikke må splittes opp i et hovedkontor med avdelingskontorer. En oppsplitting etter en sammenslåing tjener ikke næringen, og selv om dette er en lokaliseringsdebatt, må hensynet til næringens interesser veie tyngst. Bergen kunne ha vært en nesten like god lokalisering som Haugesund, men når næringsforeningene i byen velger å gå sammen med Ålesund om en oppsplitting, svekker det Bergens kandidatur, og det er en gavepakke vi selvsagt takker for.

Utflyttingsvedtak viktigst

Stortingsrepresentant Terje Halleland sier at han først mener at man burde ha blitt enige om en utflytting av Eksportfinansiering Norge fra Oslo for deretter å komme tilbake til lokaliseringen. Også Halleland har helt rett. Dette var da også Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland sin opprinnelige posisjon, men Bergen og Ålesund ville det annerledes med sitt sololøp. Derfor håper vi Terje Halleland vinner gehør i partiet sitt når Haugesund nå tar hansken opp.

Gjorde alle dommedagsprofetier til skamme

Da vi arbeidet for å sikre utflyttingen av Sjøfartsdirektoratet til Haugesund, var dommedagsprofetiene mange. Byen og regionen ville ikke ha tilfanget av kompetanse til å fylle alle funksjoner. Dette er blitt grundig gjort til skamme. Det samme mener vi vil være tilfelle ved en utflytting til Haugesund av Eksportfinansiering Norge. Det maritime fagmiljøet er blant de sterkeste i landet, Høgskulen på Vestlandet har et bredt utdanningstilbud som også vil kunne dekke behovet for Eksportfinansiering Norge, og alle de store bankene er representert i byen og regionen.

Haugaland Vekst

Når vi lyktes med utflyttingen av Sjøfartsdirektoratet, var lagarbeidet like viktig som de faglige argumentene vi hadde for utflyttingen. Det som den gangen var det som i dag er blitt til Haugaland Vekst, gjorde en helt avgjørende innsats for å bygge allianser. Dette er Haugaland Vekst i gang med nå også. Blant annet har Regionrådet for Haugalandet, som Haugaland Vekst rapporterer til, lagt inn en klokkeklar høringsuttalelse i Stortinget til fordel for Haugesund sitt kandidatur. Det har også Næringsforeningen Haugalandet gjort, foruten Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland.

Dette kan gå veien, men det er avhengig av at mange står på i ukene som kommer, og at vi står sammen!

(Tekst Sverre Meling jr./SMe)