Hagland Shipping bestiller to miljøskip

Hagland Shipping har inngått kontrakt med Royal Bodewes i Nederland for bygging av to selvlossende bulkskip på 5000 DWT med fokus på nullutslipp i havn og betydelige reduksjoner av utslipp til havs.

Hagland Miljøskip

- Målet for Hagland er å få til en grønnere nærskipsfart ved reduksjon av lokale og globale klimagasser samt reduksjon av støy. Skipene vil erstatte eldre skip som har tradisjonell propulsjonsløsning med et moderne optimalisert skip med plug-in batteri hybrid løsning som tilfredsstiller IMO TIER III, heter det i en pressemelding.

Sammenlignet med Haglands eksisterende flåte forventes skipene å redusere CO2 utslippet med mer enn 30% og NOx utslippet med 90-95% fra levering. Skipene er også forberedt for nullutslipp.

- Skipene vil bli levert hhv 1.og 2. kvartal 2023 og føre NIS flagg. Total investering utgjør samlet ca. NOK 280 millioner. Hagland Shipping har i tillegg opsjon på ytterligere to skip, heter det videre.

Nybygningskontraktene er inngått med basis i betydelig støtte fra ENOVA som har vært avgjørende for gjennomføring av prosjektet.

ENOVA bidrar med totalt 26,8 millioner kroner til de to første skipene. Øvrig finansiering blir en kombinasjon av egenkapital og banklån, og selskapet har i tillegg mottatt tilbud om langsiktig finansiering fra Innovasjon Norge.

- Vi er stolte over å ha nådd en ny milepæl i vårt selskaps historie. Investeringen i disse nybyggene er et stort skritt fremover for selskapet og omlegging til lav og nullutslippsskip innen vårt segment. De nye skipene representerer starten på en fornyelse av flåten for å nå de ambisiøse klimamålene som shippingindustrien har satt seg, skriver Hagland Shipping.

Bygger videre på erfaringer med miljøombygging

Hagland Shipping ble etablert i 1983 og opererer i alt 14 selvlossende skip, hovedsakelig i Nord-Europa og Baltikum. Rederiet holder for tiden også på med ombygging av Hagland Captain. Det blir verdens første batteri-hybridskip i sitt segment. Ombygging skjer i samarbeid med NOAH. Nybyggene som nå er bestilt bygger videre på erfaringene fra dette prosjektet.