Lettet over vedtak på Stortinget

Stortinget har behandlet fullføringsreformen i videregående skole. Inge Jarl Auestad mener at opplæringskontorene nå kan være sikret som opplæringsbedrifter.

Inge Jarl Auestad 2
Inge Jarl Auestad

– Dette betyr svært mye for medlemsbedriftene våre og for oss, sier Auestad.

Bakgrunnen er en NOU om ny opplæringslov hvor det ble foreslått å oppheve dagens regulering av opplæringskontorene og at disse ikke lenger skal kunne godkjennes som lærebedrifter.

- Flertallet mener dette vil svekke opplæringskontorenes mulighet til å medvirke til at opplæringen i bedriftene er kvalitetssikret. Flertallet er sterkt kritisk til utvalgets forslag. Det vil være spesielt krevende med tanke på næringsstrukturen i Norge med mange små og mellomstore bedrifter. Opplæringskontorene er svært viktige for at små bedrifter skal kunne påta seg ansvaret for lærlinger og for å sikre læreplasser, het det i en flertallsmerknad i innstillingen fra Utdanningskomiteen som forelå i forrige uke.

Bak merknaden står komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Med utgangspunkt i merknaden, fremmet nevnte flertall følgende forslag:

Stortinget ber regjeringen videreføre lovfesting av opplæringskontorene og godkjenning som lærebedrift, samt forsterke opplæringskontorenes funksjon som bindeledd mellom skolen og lærebedriftene.

Dette ble vedtatt i Stortinget i plenum den 1. juni med 56 mot 30 stemmer.

– Maritimt Opplæringskontor Sør/Vest Norge eies av over 50 medlemsrederier. Styret vårt gav oss klar marsjordre knyttet til hva vi skulle mene da det ble foreslått å ta reguleringen av opplæringskontorene ut av opplæringsloven og frata oss status som lærebedrifter. Noe slikt vil svekke et veletablert samarbeid mellom rederiene, men det vil også svekke rekrutteringsarbeidet. Dette er de andre maritime opplæringskontorene i Norge enige med oss i. Derfor er vi alle sammen svært glade for vedtaket på Stortinget, sier Inge Jarl Auestad.