Vestlandet skal styrkes

Vestlandsrådet arbeider med en næringsstrategi. I grunnlagsdokumentet pekes det på mulighetene i maritim næring. Maritimt Forum vil spille inn.

Garpaskjær Sett Fra Johan Sverdrup
Illustrasjonsfoto fra Haugesund.

25,8 prosent av Norges befolkning er bosatt i Vestlandsfykene Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal, men 37,4 prosent av fastlandseksporten kommer fra landsdelen. Verdiskapingen på Vestlandet utgjør på den annen side omtrent den samme andel av verdiskapingen i landet sett under ett som andelen av den samlede befolkningen utgjør.

PwC står bak grunnlagsdokumentet.

- Olje og gass er ikke inkludert i analysene av eksport og bruttoprodukt. Dette skyldes at olje- og gassforekomstene ligger på kontinentalsokkelen og dermed ikke tilfaller et enkelt fylke, heter det i dokumentet.

Havbaserte næringer anses å være vekstnæringer. I opplistingen av styrker og svakheter for Vestlandet fremheves det som en styrke blant annet at landsdelen har sterke eksportnæringer med et grønt potensial. Marin, maritim, prosessindustri og fornybar energi nevnes i denne sammenhengen.

- Vestlandet har potensialet til å ta posisjonen som den fremste havregionen – ikke bare i norsk næringsliv, men også internasjonalt, heter det.

Blant landsdelens svakheter pekes det blant annet på at hovedkontorene for viktige selskaper ligger i Oslo, at det er mangel på tydelig rolle- og ansvarsfordeling i eksisterende samarbeidsstrukturer på Vestlandet, at landsdelen mangler en «vestlandsstemme» og at det er for lang avstand til viktige maktfunksjoner og beslutninger i Oslo.

De maritime regionale foraene på Vestlandet har et tett samarbeid og arbeider i felleskap om innspill til næringsstrategien. Vestlandsrådet har også invitert alle andre som ønsker å delta, herunder medlemsbedrifter i Maritimt Forum, å være med i et nettmøte mandag den 7. juni.

Du finner invitasjonen her.

Grunnlagsdokumentet fra PwC finner du her.