METCentre fikk konsesjon til utvidelse - viktig for norsk havvind

Testsenteret for energiproduksjon fra flytende havvindturbiner har ønsket seg en utvidelse av sitt demonstrasjonsanlegg vest av Karmøy. Nå er ønsket innfridd.

Arvid Nesse 2
Arvid Nesse ute på METCentre sitt testområde vest av Karmøy.

- Utvidelsen styrker Norges posisjon som en spydspiss internasjonalt innenfor flytende havvind, sier Arvid Nesse, leder for METCentre og Norwegian Offshore Wind Cluster.

Utvidelsestillatelsen gjelder testing av fire nye havvindturbiner. Det er NVE som har gitt tillatelsen. De vektlegger regjeringens nasjonale satsing på havvind.

- Vi har lagt stor vekt på behovet for uttesting av ny teknologi for havbasert kraftproduksjon. Det er planlagt en stor havvindutbygging i Norge, og det finnes i dag få steder der det er mulig å teste teknologi i fullskala. Demonstrasjonsanlegget vil kunne gi vesentlige bidrag til regjeringens nasjonale satsing på havvind. Vi har i tillegg lagt vekt på at anlegget kan brukes til å hente kunnskap om negative virkninger, slik at de framtidige større utbyggingene kan skje på en best mulig måte. Demonstrasjonsanlegget vil også bidra til den regionale kraftbalansen med ny fornybar kraft, skriver NVE.

Konsejonen omfatter også tillatelse til ekspropriasjon for etablering av ny 66 kV jord- og sjøkabel fra demonstrasjonsanlegget via Røyrvika til Skudeneshavn transformatorstasjon.

Samtidig settes det en rekke vilkår knyttet til kunnskapsinnhenting i forhold til naturmangfold, fiskeri, skipsfart og forurensing samt til samarbeid med fiskerinæringen under detaljplanleggingen.

Arvid Nesse mener testområdet vest av Karmøy nå blir enda viktigere for en samlet norsk leverandørkjede til havvind.

- De utvidede testfasilitetene vil gi Norge et forsprang når det kommer til investeringer i havvind i en større skala og for å få ned kostnadene, sier Nesse.

(Tekst og foto SMe)