Rederier

Rederiene er på mange måter kjernen i den maritime næringen i Norge. Det er den største delen av maritim næring, målt i både verdiskaping og sysselsetting.

Awilco Eco Future Eco Seas
I Norge finnes det fortsatt mer enn 200 rederier som eier mer enn ett skip. Awilco Eco Future og Eco Seas

Til tross for krevende markeder for skipsfarten, styrker Norge sin posisjon, og er nå verdens femte største skipsfartsnasjon målt i flåteverdi. 


I Norge finnes det mer enn 200 rederier som eier mer enn ett skip. Norskkontrollerte skip teller i overkant av 600 i innenriksfart og 1 700 i utenriksfarten. Mange av rederiene er verdensledende innenfor sine nisjer. Rederiene er svært viktig for aktivitetsnivået hos leverandørbedriftene i Norge, og står bak store viktige innkjøps- og innovasjonsimpulser til resten av næringen. Norske verft har gjennomgående hatt en svært stor andel av sine bestillinger fra norske redere. I tillegg spiller redere en viktig rolle når utstyr skal kjøpes inn til norskkontrollerte skip som bygges på utenlandske verft. Ofte samarbeider de tett med utstyrsleverandører når nytt og innovativt utstyr skal utvikles.

Norge har vært et av verdens ledende skipsfartsland i flere hundre år. Periodevis har rederivirksomhet vært av kritisk betydning for norsk økonomi. I perioden 1950 til 1970 stod skipsfart for om lag halvparten av norske eksportinntekter (SSB, 2012). I 1970 hadde 30 prosent av norske menn vært på sjøen i kortere eller lengre tid. Fortsatt skaper rederivirksomhet store eksportinntekter for norsk økonomi. Rederiene er den klart største enkeltgruppen i maritim næring, og i 2016 stod rederiene for mer enn 60 prosent av verdiskapingen i maritim næring. Rederiene sysselsatte 36 000 norskregistrerte ansatte på land og til sjøs (2016).