Norske sjøfolk

Norge er et høykostland, men vi er konkurransedyktige med høy kompetanse og kunnskapsbaserte produkter. Tilgangen til, og videreutviklingen av, høy kompetanse er derfor avgjørende for å opprettholde og videreutvikle konkurranseevnen til den maritime klyngen.


Konkurransedyktige nettolønnsordninger er avgjørende for å bidra til rekrutteringen av norske sjøfolk på norskregistrerte skip og dermed sikre norsk operativ maritim kompetanse.


Den norske maritime næringen er både kunnskapsbasert og innovasjonsdrevet. Klyngesamarbeidet står sentralt i å utvikle næringens konkurransekraft og består av internasjonalt ledende rederier, sjøfolk, verft, utstyrsprodusenter, klassifiseringsselskaper, skipsdesignfirmaer, meglere og tilbydere av tjenester innenfor forsikring og finans. Kunnskap utvikles og spres i samspillet mellom aktørene og innovasjonen skapes og implementeres i dette samme samspillet. De norske maritime selskapene er avhengig av å både videreutvikle produkter og produksjonsmetoder for å vinne frem internasjonalt. I en tid hvor det digitale skiftet står sentralt, er innovasjons- og endringskompetanse viktig.

Antallet norske sjøfolk har gått ned de siste årene. Statistisk sentralbyrå (SSB) begynte å samle statistikk igjen på sjøfolk i 2015, og fra da til 2018 har antallet norske sjøfolk gått ned fra rundt 28 200 til 25 600, en nedgang på 9,3 prosent. Fra 2017 til 2018 var nedgangen på omkring 500, eller to prosent. Statistikken omfatter personer med norsk fødselsnummer og maritimt arbeidsforhold, registrert blant bedriftene som omfattes av rapporteringsplikten til A-ordningen.

67 prosent av sysselsatte sjøfolk jobbet på skip registrert i NOR i 2018, 14 prosent jobbet på skip registrert i NIS, og resten på utenlandsregistrerte skip. I en så globalisert næring som den maritime er det naturlig å anta at antallet norske sjøfolk vil fortsette å synke dersom stillingene kan erstattes av rimelig, utenlandsk arbeidskraft. I tillegg forventes det at arbeidsoppgaver blir mer automatisert, noe som vil ytterligere redusere etterspørselen etter norske sjøfolk, spesielt i underordnede stillinger. På den andre siden er det uttalt at tiltakene regjeringen har satt i gang med en aktiv politikk for å få rederiene til å flagge skipene sine hjem til Norge har ført frem, og at nettolønnsordningen har vært viktig for å opprettholde antall norske sjøfolk.

Konkurransedyktige nettolønnsordninger er avgjørende for å bidra til rekrutteringen av norske sjøfolk på norskregistrerte skip og dermed sikre norsk operativ maritim kompetanse. Dette kommer også frem i Rederiforbundet sin konjunkturrapport for 2019, hvor nesten ni av ti rederier svarer at det er sannsynlig eller svært sannsynlig at de vil erstatte norske sjøfolk med utenlandske dersom refusjonsordningene for norske sjøfolk svekkes vesentlig. Dersom Norge skal fortsette å være verdensledende i maritim næring er det avgjørende med en konkurransedyktig maritim politikk og en offensiv kompetansepolitikk. Det er bred enighet i næringen om at praktisk og operativ erfaring fra sjøen representerer en kritisk type kompetanse for hele næringen – også i de landbaserte delene av næringen.