Kompetanse

Norge er et høykostland, men vi er konkurransedyktige med høy kompetanse og kunnskapsbaserte produkter. Tilgangen til, og videreutviklingen av, høy kompetanse er derfor avgjørende for å opprettholde og videreutvikle konkurranseevnen til den maritime klyngen. 

13266792584 5F276Bad50 K
Erfaringsbasert kompetanse er et av næringens viktigste konkurransefortrinn

Maritim virksomhet blir stadig mer kunnskapsbasert. Derfor er et av våre fremste konkurransefortrinn våre kunnskapsrike sjøfolk og verftsarbeidere med høy operativ kompetanse. 


Norske sjøfolks kompetanse og erfaring er viktig for innovasjon og nyskaping i den maritime næringen. Kompetansen norske sjøfolk besitter bidrar til å bringe praktisk erfaring inn i leverandørindustrien, som igjen gjør at norsk skipsfart og offshorenæring er den mest innovative og fremtidsrettede.

Samlet sysselsetter norskkontrollerte skip mer enn 46 000 sjøfolk. Om lag 18 000 av disse er nordmenn. Maritim offshore og innenriks rutefart er de viktigste sysselsettingssegmentene for norske sjøfolk. Antall norske sysselsatte i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) har holdt seg stabilt, mens antall sysselsatte i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) har vist en nedadgående trend siden 1990-tallet. Utenlandske sjøfolk utgjør nå over 90 prosent av sysselsatte i NIS. 

Maritim virksomhet blir stadig mer kunnskapsbasert. Flere prosesser bidrar til denne utviklingen. For det første står maritime bedrifter, både rederier, utstyrsprodusenter, verft og tjenesteytere, sentralt i den uhyre avanserte teknologiutviklingen i olje- og gassnæringen. Spesialskip, posisjoneringssystemer og styringssystemer er noen eksempler på kunnskapsområder hvor den norske næringen leder an. For det andre blir skipsfart i økende grad en del av komplekse internasjonale logistikksystemer, noe som krever avanserte databaser, overvåkningssystemer og kommunikasjonsformer. For det tredje stilles det stadig høyere krav til sikkerhet og miljø, hvilket fører til kontinuerlige innovasjoner og teknologiutvikling, for eksempel knyttet til skipsdesign, fremdriftssystemer og ballastvann.

For at den maritime klyngen skal klare å opprettholde sin posisjon internasjonalt, må Norge hele tiden være i førersetet på teknologi og kompetanse. Digitalisering, autonomi og avanserte roboter vil være blant de største teknologiske driverne i fremtiden.