Vi mener

Norge er i dag en av verdens største og mest avanserte maritime nasjoner. Den norske maritime klyngen bidrar til betydelige eksportinntekter, høy sysselsetting og gir sterke ringvirkninger til andre næringer. For å videreutvikle denne posisjonen er vi avhengige av en aktiv maritim politikk med gode og konkurransedyktige rammebetingelser.


Maritimt Forums styrende ambisjon er å få gjennomslag for en aktiv maritim politikk.


Maritimt Forums styrende ambisjon er å få gjennomslag for en aktiv maritim politikk. Gjennom tett samarbeid mellom myndigheter, forskning og næringsliv legges grunnen for størst mulig maritim verdiskaping, teknologiutvikling og sysselsetting i Norge. Potensialet for en betydelig vekst i havnæringene er godt dokumentert. For å videreutvikle den norske maritime klyngens globale lederposisjon, er vi avhengige av en aktiv maritim politikk med forutsigbare og konkurransedyktige rammebetingelser.

Med en aktiv og fremtidsrettet maritim politikk mener vi at myndighetene bør: