Beredskap i nordområdene

Etablering av nødvendig kompetanse, infrastruktur og beredskap i nordområdene er viktige forutsetninger for fremtidig næringsutvikling, sysselsetting, og bærekraftig forvaltning av felleskapets verdier.

Sar Inor
Foto: SARiNOR

Over 80 pst. av skipstrafikken i Arktis i dag går gjennom farvann som Norge har råderett over.


Norge kontrollerer et sjøområde som er seks ganger større enn landarealet, og brorparten av dette ligger i nordområdene. Nordområdene representerer enorme muligheter for vekst, sysselsetting og teknologiutvikling, ikke minst på grunn av store forekomster av energiressurser. Nordområdene får større betydning som følge av klimaendringene, og tilhørende muligheter for nye, fremtidige skipsleder mellom verdensdelene.

Over 80 pst. av skipstrafikken i Arktis i dag går gjennom farvann som Norge har råderett over. En bærekraftig utnyttelse av de maritime mulighetene i nord, stiller mannskap og utstyr overfor store utfordringer som krever spesialkompetanse og erfaring.

For å sikre de beste løsningene for god sikkerhet og akseptabel miljørisiko, er det avgjørende med relevant internasjonalt regelverk for arktiske maritime operasjoner – som Polarkoden. Like viktig er det å sørge for oppgradering og utbygging av god, nasjonal infrastruktur, og det må utvikles tilfredsstillende industrielle standarder.

Maritimt Forum Nord har ledet arbeidet med to store utredninger om beredskap, søk og redning i arktiske strøk – SARiNOR. I tillegg er Maritimt Forum Nord leder for prosjektet SARex Svalbard 2019-2020, som bl.a. undersøker om dagens redningsutstyr er godt nok for å overleve en evakueringssituasjon i polare områder. Rapportene dokumenterer at den norske SAR-beredskapen ikke er dimensjonert for å håndtere den stadig økende risikoen for ulykker. Med utgangspunkt i disse funnene har Maritimt Forum Nord fremmet en rekke faglige anbefalinger til oppfølging både fra myndighetenes og næringens side, og gitt innspill basert på funn og observasjoner fra SARex-prosjektene til Stortingsmeldingen om Sjøsikkerhet og til Samfunnssikkerhetsmeldingen.

Maritimt Forum oppfordrer myndighetene til å:

  • Forsterke den arktiske beredskapsbasen i Longyearbyen, slik at den blir sterk nok og effektiv nok til å håndtere både en større enkelthendelse og/eller flere samtidige hendelser ved hjelp av lokale ressurser.
  • Bidra til økt kompetansebygging, bedre koordinering og trening og slik sørge for høyere kvaliteten på SAR-beredskapen.
  • Fortsette arbeidet med revisjon av nasjonalt og internasjonalt regelverk for maritime operasjoner i Arktis, for å forebygge større ulykker med tap av menneskeliv og verdier.
  • Sette høyere krav til standarder for livbåter og redningsflåter og annet redningsutstyr for bruk i Arktis, slik at det blir mulig å oppfylle de funksjonelle kravene som er gitt av den Internasjonale Maritime organisasjonen IMO i den såkalte Polarkoden.