Godsoverføring til sjøen

Sjøtransport er ikke bare den mest energieffektive transportformen, den er også den mest miljøvennlige. Dersom vi i større grad overfører alle typer gods fra vei til sjø vil det bidra i stor grad til å redusere utslipp, køer, ulykker og veislitasje.

Godsoverføring
Sjøtransport er ikke bare den mest energieffektive transportformen, den er også den mest miljøvennlige.

Nærskipsfarten gir sikker og miljøvennlig vareflyt langs kysten.


Transport er den største kilden til klimagassutslipp i Norge (24 pst. av totale utslipp), og veitrafikken er den største synderen. Derfor har myndighetene gjennom Nasjonal transportplan (NTP) satt som mål at 30 pst. av veitransporten, som går over 300 km., skal overføres til sjø og jernbane innen 2030. Det vil være behov for omfattende økonomiske virkemidler og investeringer ut over det som foreslås i NTP.

Det gjenstår imidlertid mye arbeid for å nå dette målet. Sjøtransporten har fire ganger så mange avgifter og gebyrer som veitransporten, og er eneste transportform der brukerne finansierer brorparten av beredskaps- og sikkerhetsinfrastrukturen. Avgifter og gebyrer knyttet til lostjenesten, omlasting og anløp i havn representerer størst byrde for næringen, noe som i svært stor grad svekker sjøtransportens konkurranseevne og fører til at lasten fortsatt går på vei.

Det er også en utfordring at nærskipsfartsflåten er relativt gammel og ineffektiv. Snittalderen for den norskkontrollerte flåten er på ca. 30 år. I tillegg er markedet preget av lave marginer, som igjen hindrer flåtefornyelse og bruk av ny miljøteknologi. Det er derfor nødvendig med en tiltakspakke, som kan bidra til at gammel tonnasje tas ut av markedet og til og at det investeres i nye skip og ny teknologi.

Et mer velutviklet marked for innenriks godstransport på sjø, vil også stimulere til utvikling av mer grønn skipsfartsteknologi. Derfor er satsingen på sjøveien et miljømessig kinderegg: Vi oppnår lavere nasjonale utslipp samtidig som vi bidrar vi til både norsk teknologiutvikling og verdiskaping.

Nærskipsfarten gir sikker og miljøvennlig vareflyt langs kysten. Styrking av sjøveiens konkurransekraft vil gi mindre veitrafikk og -slitasje, færre ulykker og reduserte utslipp. Sjøveien er ferdig brøytet og saltet, og et skip i nærskipsfart vil kunne frakte like mye gods som over 300 vogntog.

Godsoverføringspotensialet fra vei til sjø er stort. Maritimt Forum oppfordrer myndighetene til å følge opp målsettingene om mer godsoverføring ved å legge til rette for flere avgiftsreduksjoner, styrke tilskuddsordninger for godsoverføring og sikre gode ordninger som bidrar til fornyelse av nærskipsfartsflåten.

Riksrevisjonen har ved flere anledninger kritisert skiftende regjeringer for ikke å prioritere sjøtransporten i arbeidet for å oppnå de politisk vedtatte målene.

Maritimt Forum oppfordrer myndighetene til å:

  • Gjennomføre en ny vurdering av overføringspotensialet fra land til sjø, som innarbeides i rullering av NTP.
  • Etablere et forenklet og rimeligere avgifts- og gebyrregime som styrker nærskipsfartens konkurransekraft sammenliknet med veitransport. Miljødifferensiering bør innføres.
  • Legge til rette for fornyelse av nærskipsfartslåten, gjennom bl.a. en toppfinansieringsordning og forbedringer i avskrivningssystemet. Offentlige innkjøp bør brukes aktivt for å stimulere til norsk grønn teknologiutvikling. Det bør etableres en risikolåneordning gjennom Innovasjon Norge og samt en vrakpantordning.
  • Styrke og utvikle tilskuddsordningen for godsoverføring fra vei til sjø, og forenkle ordningen og gjøre den mer tilgjengelig.
  • Fremme samarbeid om nærskipsfart med EU, ved bruk av EØS-finansieringsmekanismene, og
  • Effektivisere og modernisere lostjenesten, bl.a. gjennom mer bruk av digitale løsninger og økt bruk av farledsbevis for økt sikkerhet. Løfte sjøtransportens infrastruktur, med å legge til rette for effektive havneoperasjoner og havneinfrastruktur, som f.eks. utbygging av landstrøm og hurtiglading i havneanlegg.