Grønn skipsfart

Norske myndigheter kan bidra til en teknologirevolusjon gjennom forutsigbare og ambisiøse rammevilkår, slik at Norge fortsatt går i front for maritime lav- og nullutslippsløsninger. For å nå målet må vi utvikle nye design, nye motorer med alternative drivstoff og mer effektive operasjonsmønstre. 

Yara Birkeland Design 3
Selvgående skip med batteridrift som Yara Birkeland er et stort skritt inn i en grønnere fremtid.

Norge har en maritim klynge som er bedre rustet enn de fleste til å drive frem morgendagens klimavennlige og energieffektive lav- og nullutslippsløsninger. 


I april 2018 ble en viktig milepæl nådd, da CO2-strategien ble vedtatt i FNs sjøfartsorganisasjon (IMO). Den norske maritime klyngen har i samarbeid med norske myndigheter vært pådrivere for de vedtatte, forpliktende utslippsreduksjonene på 50 pst. innen 2050, målt mot 2008.

Det er et krevende mål. Ikke minst sett i lys av DNV GLs forventninger om vekst i global skipsfart på 60 pst. i samme tidsrom. Men det er også en fantastisk mulighet for Norge, som har verdens ledende miljø for utvikling av grønn skipsfartsteknologi. Ingen andre land har en maritim klynge som er bedre rustet til å drive frem morgendagens klimavennlige og energieffektive lav- og nullutslippsløsninger for skipsfarten. 

LNG representerer det viktigste lavutslippsalternativet, helt frem til vi har modne nullutslippsteknologier i fullskala på plass. Helelektriske skip og hydrogenskip fungerer i nærskipsfarten, men krever ytterligere teknologiutvikling for å anvendes på verdenshavene. Karbonfangst og -lagring (CCS) vil være en viktig del av det grønne skiftet til havs, og krever forutsigbare rammebetingelser. 

Vi støtter forslaget om en bindende miljøavtale med CO2-fond for næringstransporten. I forslaget vil næringslivet forplikte seg til konkrete og ambisiøse utslippskutt, og myndighetene gir unntak for CO2-avgift på drivssoff og i stedet betaler medlemsavgift til et CO2-fond. Fondet sørger for reduserte utslipp ved å mobilisere bedriftene og tilby støtte til gjennomføring av miljøtiltak.

Asko
ASKO mener det er mulig med multimodal transport uten utslipp.

Sjøtransport er ikke bare den mest energieffektive transportformen, den er også den mest miljøvennlige. 


Sjøtransport er ikke bare den mest energieffektive transportformen, den er også den mest miljøvennlige. Dersom vi i større grad overfører alle typer gods fra vei til sjøen vil det bidra i stor grad til å redusere utslipp, køer, ulykker og veislitasje som i sum i dag utgjør store samfunnsøkonomiske utgifter. Et mer velutviklet marked for innenriks godstransport på sjø vil også stimulere til utvikling av mer grønn skipsfartsteknologi. Derfor er satsingen på sjøveien et miljømessig kinderegg: Vi oppnår lavere nasjonale utslipp, samtidig som vi bidrar vi til både norsk teknologiutvikling og verdiskaping.

Vi har et forbedringspotensiale når det gjelder flåtens gjennomsnittsalder. I dag er gjennomsnittsalderen på skipene som trafikkerer norskekysten relativt høy, og det er et mål å få ned gjennomsnittsalderen på skipene.

Shortsea Promotion Centre - Norway (SPC-N) er et fellesinitiativ mellom aktører innen sjøtransport og myndighetene i Norge. SPC-N ble opprettet i 2003. SPC-N skal bidra å øke attraktiviteten til sjøtransporten og myndighetenes mål om at mer gods skal fraktes sjøveien. SPC-N er ett av flere nasjonale Shortsea Promotion Centres som samarbeider i European Shortsea Network, for å øke kunnskap om nærskipsfart. Målet er å øke markedsandelene for nærskipsfart, både på nasjonalt og europeisk nivå. Siden oppstarten har SPC-N vært organisert som prosjekter under Maritimt Forum.

Les mer om sjøtransport: http://www.shortseashipping.no