Havnæringene

Økt samhandling mellom de havbaserte næringene vil samlet styrke verdiskapingen i alle havnæringene. Den maritime klyngen har vist at den kan levere morgendagens løsninger, ofte med erfaringsoverføringer fra andre havnæringer.

Harald Leite Olsen
Foto: Harald Leite Olsen

Norge er i dag en av verdens ledende havnasjoner, og vi har alle forutsetninger for å bli best på hav i fremtiden. En viktig del av navet i den norske havøkonomien er den norske maritime klyngen.


Mer enn 70 pst. av verdens overflate er dekket av hav. 80 pst. av havet er dypere enn 3 000 meter og 90 pst. av havbunnen er ennå ikke utforsket. Havet er en evig fornybar kilde til energi. Med en økende verdensbefolkning vil havet bli en stadig viktigere kilde til mat. På havbunnen kan vi finne viktige mineraler som verden vil etterspørre.

Havet blir en avgjørende del av en fremtidig bærekraftig global økonomi. OECD anslår at havnæringene kan doble sitt bidrag til den globale økonomien fra 2012 til 2030. Utviklingen fra 2012 fram til i dag bekrefter en slik utvikling.

Norge er i dag en av verdens ledende havnasjoner, og vi har alle forutsetninger for å bli best på hav i fremtiden. En viktig del av navet i den norske havøkonomien er den norske maritime klyngen. For å realisere mulighetene i havet må havnæringene i økende grad gå sammen om å dele teknologi og kompetanse. Samarbeidet vil kunne øke verdiskapingen, skape flere arbeidsplasser og nye teknologiske løsninger.

Regjeringen har som målsetting å bidra til å utvikle en sterk norsk havklynge, bl.a. gjennom å stimulere til økt samhandling mellom de havbaserte næringene. Men når det kommer til finansiering av FoU bevilges pengene fortsatt i flere avgrensede program som før.

Maritimt Forum oppfordrer myndighetene til å:

  • Etablere eget forskningsprogram for havnæringene, BIA HAV (Brukerstyrt innovasjonsarena) i Forskningsrådet for å styrke samarbeid og dialog på tvers av havnæringene om kunnskaps- og teknologiutvikling.
  • Følge opp tiltakene i regjeringens Havstrategi, og spesielt bidra til å styrke samarbeidet på tvers av havnæringene
  • Følge EUs initiativer og arbeid med å utvikle en integrert havpolitikk om blå vekst.
  • Følge opp Stortingets vedtak om å sikre en støtteordning for flytende havvind og andre former for havbasert, fornybar teknologi.
  • Opprette en satsing på eksport og markedsadgang for leverandørindustri til havbruksnæringen etter modell fra Norwegian Energy Partners.
  • Etablere nye utdanninger som ser på havet som helhet og på tvers av havnæringene.
  • Etablere felles «Blå bedriftsportal» for Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd.
  • Realisere Ocean Space Laboratories som kunnskapsnav for norsk havrelatert teknologi.
  • Gjennomføre felles utlysninger for programmene MAROFF, PETROMAKS og HAVBRUK.