Havvind

Vi har et solid potensial for å ta del i et globalt og raskt voksende havvindmarked. Det er viktig at myndighetene legger gode rammevilkår for utvikling av et hjemmemarked, slik at norske aktører kan hevde seg i hard konkurranse med utenlandske selskaper. Maritimt Forum etterlyser en nasjonal strategi for å utvikle Norge som havvindnasjon.

Havvind
Foto: Jan-Rune Smenes Reite

Havvind vil i fremtiden erstatte kullkraft, bidra til å elektrifisere olje- og gassinstallasjoner.


Klimaendringene fordrer en storstilt, global satsing på fornybar kraft. Satsingen på havvind vil bidra til å nå Norges klimaforpliktelser gjennom Parisavtalen. Satsingen på havvind vil også gjøre det mulig for norsk maritim industri å bli en ledende aktør i et globalt marked for havvind.

Den norske maritime klyngen leverer allerede i dag en lang rekke tjenester til utbygging av store havvindparker internasjonalt. Blant annet gjennom konstruksjonsskip, serviceskip, boligskip, kabellegging og klargjøring av havbunn. Norske maritime selskaper er globalt ledende aktører innen kompliserte maritime operasjoner innenfor offshore olje og gass. Denne kapasiteten er direkte overførbar til utvikling av fornybar energi. Maritim industri på sjø og land kan skalere og videreutvikle teknologi som kan redusere kostnadene.

Havvind vil i fremtiden erstatte kullkraft, bidra til å elektrifisere olje- og gassinstallasjoner samt også brukes som energikilde til havbasert oppdrett og produksjon av hydrogen. Hydrogen vurderes som en viktig teknologi for å redusere utslippene fra interkontinental skipsfart. For å realisere det industrielle potensialet haster det å legge til rette for grunnleggende nasjonale rammebetingelser. Dette omfatter områder for utbygging av vindkraft, konsesjonsvilkår, skattemessige vilkår, øvrig regulatorisk rammeverk og incentivordninger som sikrer industriell satsing.

Maritim Forum oppfordrer myndighetene til å:

  • Etablere en klar og tydelig nasjonal målsetting for å utvikle Norge som energinasjon spesielt innenfor ny fornybar energi.
  • Etablere et rammeverk og konsesjonssystem som bidrar til at vi legger til rette for en rask og effektiv utvikling av et ledende hjemmemarked.
  • Etablere rammeverk som sikrer bredt aktørmangfold og markedsmessige rammebetingelser som gjør det attraktivt å investere i havvind i Norge.
  • Etablere en nasjonal sektor avtale mellom næringsliv på land og hav, sammen med myndigheter, virkemiddelapparat, forskningsmiljøer og øvrige deler av klyngen som sikrer at vi bygger opp industri, kompetanse, arbeidsplasser og eksporterbar teknologi for (flytende) havvind. Inspirasjon kan hentes fra UK Sector Deal Offshore Wind.
  • Innen sommeren 2020 bør alle konsesjons- og rammevilkår være avklart fra regjering og storting.