Rammebetingelser

Det er helt sentralt at norske myndigheter utvikler gode rammebetingelser som sikrer verdiskaping og maritime arbeidsplasser langs hele kysten.

13696177725 1A6C7D8D72 K
For å sikre tilgangen til norske sjøfolk om bord på norske skip er vi avhengige av en konkurransedyktig nettolønnsordning.

Et viktig kjennetegn ved maritim næring er at den er internasjonal av natur, med stor eksport av varer og tjenester. 


I Norge har vi høye lønninger, men vi har også sjøfolk med verdensledende kompetanse og erfaring som etterspørres av rederiene. For å sikre tilgangen til norske sjøfolk om bord på norske skip er vi avhengige av en konkurransedyktig nettolønnsordning. Derfor ønsker vi en styrking av refusjons- og nettolønnsordningene for norske sjøfolk på norskregistrerte skip, og samtidig ivareta en konkurransedyktig norsk rederiskatteordning. Dette er avgjørende for å bidra til rekrutteringen av norske sjøfolk på norskregistrerte skip, og dermed sikre fremtidens behov for operativ, maritim kompetanse. I tillegg gjør ordningen det attraktivt å registrere skip i norske skipsregistre. Dette er avgjørende for vår innflytelse over internasjonalt regelverk for skipsfart.

Norske verft hevder seg i konkurranse med japanske og koreanske. I mange av disse landene finner vi et vesentlig lavere lønns- og kostnadsnivå enn i Norge. Likevel gjør vi det svært bra i konkurransen, fordi vi leverer høyt på teknologi og kompetanse. Vi trenger gode og attraktive eksportfinansieringsordninger gjennom GIEK og Eksportkreditt Norge AS for å sikre gode konkurransevilkår for norske verft. 

Et viktig kjennetegn ved maritim næring er at den er internasjonal av natur, med stor eksport av varer og tjenester. Den siste tids utvikling med økt proteksjonisme og høyere tollbarrierer setter en eksportrettet, norsk maritim næring på prøve. Næringen helt avhengig av konkurransedyktige rammevilkår som ofte påvirkes av politikkutviklingen langt utenfor våre farvann og landegrenser. Derfor oppfordrer vi norske myndigheter til å føre en aktiv handelspolitikk overfor våre viktigste handelspartnere, og til å sikre tilgangen til EØS-markedet i nært samarbeid med EU.