Kompetanse

Norske myndigheter kan bidra til en teknologirevolusjon gjennom forutsigbare og ambisiøse rammevilkår, slik at Norge fortsatt ligger i førersetet i utviklingen av ny kompetanse og teknologi.

Anna Julia Granberg
Foto: Anna-Julia Granberg - BLUNDERBUSS

Norge må hele tiden være i førersetet på maritim teknologi og kompetanse


For at den maritime klyngen skal klare å opprettholde sin posisjon internasjonalt, må Norge hele tiden være i førersetet på teknologi og kompetanse. Det grønne maritime skiftet, digitalisering, autonomi og avanserte roboter er i dag og vil være blant de største teknologiske driverne i fremtiden.

Det er positivt at norske myndigheter bidrar til åpning av testområder for autonome skip. Det gjør at norske kompetansemiljøer har mulighet til å innta en ledende, global ledertrøye innenfor maritim områder. Det er også et eksempel på hvordan myndigheter, forskning og næringsliv kan samarbeide for at Norge kan være en sentral del av denne utviklingen.

Det er også positivt at regjeringen har annonsert en ambisjon om å styrke og forenkle virkemiddelapparatet, og den næringsrettede forsknings- og innovasjonspolitikken. Men ambisjonene i regjeringens havstrategi (lansert 2017 og oppdatert i 2020) møtes ikke alltid med handling: I konklusjonene fra Maritim21-rapporten fra 2016 heter det sågar at FoU-investeringene i maritim sektor bør styrkes for at Norge fortsatt skal være en ledende maritim nasjon.

Den maritime klyngens tilgang til fysisk infrastruktur for utvikling og innovasjon er avgjørende for konkurranseevnen og fremtidig verdiskaping i Norge. Derfor er det viktig for Norge som kunnskapsnasjon, og for verdiskaping med utgangspunkt i havet, at det at det planlagte Ocean Space Laboratories realiseres som planlagt i 2025 slik at vi får etablert et internasjonalt ledende kunnskapssenter for havteknologi. Oppstarts midler bevilget for 2020, er en god begynnelse.

Maritimt Forum oppfordrer myndighetene til å:

  • Fortsette styrking av den næringsrettede forsknings- og innovasjonspolitikken for maritim næring ved å videreutvikle MAROFF (Maritim virksomhet og offshore operasjoner).
  • Maritim21 er en godt forankret strategi for forskning, utvikling og innovasjon for den maritime næringen og bør videreføres. Arbeidet med en fornying bør starte i samspill med næringsaktørene i 2020.
  • Følge opp vedtak om etablering av Ocean Space Laboratories med ferdigstillelse i 2025, og bidra til mer forskningsdrevet innovasjon for autonome skip.
  • Etablere eget forskningsprogram, BIA HAV i Forskningsrådet for å styrke samarbeid og dialog på tvers av havnæringene om kunnskaps- og teknologiutvikling. Skattefunn er en suksess og må videreutvikles.
  • At Norge tar et lederskap for internasjonalt samarbeid om havets helse og at kartleggingen av mineraler på havbunnen styrkes.