Norske sjøfolk

Den norske maritime klyngen er avhengig av sjøfolk med høy kompetanse og operasjonell erfaring. Syv av ti norske sjøfolk som går i land får jobb i den landbaserte maritime industrien, og er avgjørende for innovasjonskraften i klyngen.

Leite Olsen Sjøfolk
Foto: Harald Leite Olsen

Fremtidens sjøfolk vil bli stadig mer digitale, og få stadig mer avanserte oppgaver innenfor planlegging, drift og overvåking av avanserte operasjoner til havs.


Totalt arbeider om lag 25 000 norske sjøfolk om bord på norske skip. Antallet har holdt seg relativt stabilt de siste årene, til tross for de krevende tidene som næringen har opplevd i kjølvannet av oljeprisfallet.

Det er viktig for sjøfartsnasjonen Norge å bevare og videreføre vår maritime spisskompetanse, og gode internasjonale renommé. Slik opprettholder vi etterspørselen etter norske sjøfolk i det nasjonale og internasjonale maritime arbeidsmarkedet.

Maritim Forum hilser velkommen myndighetenes vilje til å opprettholde konkurranseevnen til norske sjøfolk – og til rederiene som velger norsk når de skal ansette – gjennom refusjons- og nettolønnsordningen. Utvidelsen av ordningen i 2017, til også å gjelde NIS-registrerte lasteskip i utenriksfart, bidrar til at flere norske rederier fører norske flagg og har norske sjøfolk om bord i utenriksfarten.

Fremtidens sjøfolk vil bli stadig mer digitale, og få stadig mer avanserte oppgaver innenfor planlegging, drift og overvåking av avanserte operasjoner til havs. Dette er godt nytt for rekruttering av norske sjøfolk, som holder det aller høyeste kompetansenivå tilpasset en høyteknologisk maritim bransje.

Maritimt Forum oppfordrer myndighetene til å:

  • Styrke og utvide refusjons- og nettolønnsordningene for norske sjøfolk på norskregistrerte skip, og samtidig ivareta en konkurransedyktig norsk rederiskatteordning.
  • Styrke konkurransekraften i skipsregistrene NOR og NIS gjennom gode, og kundeorienterte skipsregistre.
  • Starte en omfattende opplæringspakke for å oppgradere alle sjøfolk innen digitalisering.