Rammebetingelser

Den norske maritime klyngen bidrar til betydelige eksportinntekter, høy sysselsetting og gir sterke ringvirkninger til andre havnæringer. For å videreutvikle denne posisjonen er vi avhengige av en aktiv maritim politikk med grunnleggende og konkurransedyktige rammebetingelser.


Det helt avgjørende for bærekraften i næringen at grunnleggende rammevilkår forblir forutsigbare og stabile.


Det helt avgjørende for bærekraften i næringen at grunnleggende rammevilkår forblir forutsigbare og stabile. Nettolønnsordningen for norske sjøfolk, rederiskatteordningen og eksportfinansieringen er med på å opprettholde og videreutvikle norsk maritim sysselsetting og kompetanse. Dette sikrer grunnlaget for fremtidens havnæringer. Det sikrer grunnlaget for utviklingen av bærekraftige skipsfartsløsninger.

I Norge har vi høye lønninger, men vi har også sjøfolk med verdensledende kompetanse og erfaring som etterspørres av rederiene. For å sikre tilgangen til norske sjøfolk om bord på norske skip er vi avhengige av en konkurransedyktig nettolønnsordning. Dette er avgjørende for å bidra til rekrutteringen av norske sjøfolk på norskregistrerte skip, og dermed sikre fremtidens behov for operativ, maritim kompetanse. I tillegg gjør ordningen det attraktivt å registrere skip i norske skipsregistre. Dette er avgjørende for vår innflytelse over internasjonalt regelverk for skipsfart.

Maritim Forum oppfordrer myndighetene til å:

  • Styrke og utvide refusjons- og nettolønnsordningene for norske sjøfolk på norskregistrerte skip, og samtidig ivareta en konkurransedyktig norsk rederiskatteordning.
  • Utvikle attraktive og konkurransedyktige eksportfinansieringsordninger gjennom GIEK og Eksportkreditt Norge AS, og opprette optimale finansieringsordninger for bygging av skip i Norge.
  • Fortsatt norsk tilknytning til det europeiske fellesmarkedet gjennom EØS-avtalen, og opprettholde god dialog med EU, EUs medlemsland og Storbritannia post-Brexit.
  • Innta en ledende og aktiv rolle internasjonalt – både gjennom bilaterale relasjoner, men også i internasjonale fora – for å sikre enhetlige globale krav og reguleringer.
  • Bruke offentlige innkjøp som redskap til å understøtte verftsindustrien i Norge, samt ved offentlige anskaffelser inkludere krav om HMS og arbeidsforhold i anbudet.