Resirkuleringsfond for offshore fartøy

Maritimt Forum foreslår at det etableres et resirkuleringsfond for offshorefartøy som vil bli maritim sirkulærøkonomi i praksis. Gjenvinning er lite brukt og har stort potensiale for vekst som samtidig kan gi aktivitet langs kysten.

Resirkuleringsfornd

Maritimt Forum mener at regjeringen må opprette en kondemneringsordning for offshorefartøyer som vil bidra til balanse i et marked med overkapasitet, redusere faren for utslipp av miljøgifter langs kysten og gi incentiver til flåtefornyelse og grønn teknologiutvikling.

En slik ordning vil understøtte opptil 8 000 årsverk ved kondemnering av 50 fartøy ved norske verft, og dette vil være et godt og gryteklart krisetiltak i den situasjonen næringen nå står i. Kondemneringsordningen vil også gi store miljøgevinster. På sikt vil tiltaket bidra til å bygge opp både kompetanse og et marked for resirkulering av skip i Norge, samt gi store incentiver til flåtefornyelse av moderne klimavennlige fartøy.

Screenshot 2021 03 15 At 10 22 39
Foto: Green Yards

Rundt 50 norsk-kontrollerte offshorefartøy er eldre enn 20 år, og ytterligere 20 nærmer seg kostbar 20-årsklassing. Offshoresegmentet er preget av betydelig overkapasitet med rundt 20-30 pst. flere skip enn dagens behov og mange skip ligger i opplag.

Mange fartøy har ligget i opplag siden oljekrisen, og etter flere år utgjør disse et økende miljøproblem. Det avgjørende at disse fartøyene ikke blir solgt til utlandet som har lavere HMS-standarder enn i Norge.

Koronakrisen har bidratt til at prisen skrapstål nå er på et bunnivå. Skraping av utrangerte fartøyer er dermed ikke god butikk, hverken for offshorerederiene eller verftene. En kondemneringsordning for offshorefartøy vil rette på denne markedssvikten, og på sikt legge grunnen for utviklingen av en bærekraftig skipsskrapingsindustri i Norge. Dette vil gjøre det mer gunstig å skrape fartøyer tilhørende andre segmenter.

Resirkulering

Innretning

En kondemneringsordning i størrelsesorden 75 mill. kroner vil kunne bidra til resirkulering av 30 fartøy. Dette vil genere ca. 5 000 årsverk ved norske verft.

Ordningen bør omfatte skip som har vært eid av norsk selskap i mer enn 12 måneder, uavhengig av flagg, og omfatte offshore skip. Det må være et krav at resirkuleringen skal skje ved norske verft.

Tabellen under viser hvor mange årsverk som vil kunne generes ved skraping ved norske verft. Tallene er basert på innspill fra ett av de seks EU-godkjente verftene.

De seks verftene som har fått EU-godkjenning er:

  • ADRS Decom Gulen
  • AF Offshore Decom
  • Green Yard
  • Kvaerner Stord
  • Lutelandet Industrihamn
  • Norscrap West

Klima- og miljøgevinsten er stor

Klimamålsettingene krever en storstilt flåtefornyelse. Dette gjelder også offshorefartøyer, som i større grad vil ta oppdrag i offshorevindmarkedet. Resirkulering av utrangerte offshorefartøyer vil gi offshorerederiene større incentiver til å iverksette flåtefornyelseprosjekter, og det vil genere økt aktivitet ved norske verft som er verdensledende på bygging av klimavennlige fartøyer. Gjennom resirkulering av skip i Norge vil en på en miljømessig måte få bort de eldste skipene. Avhending av offshorefartøyer vil også bøte på et økene miljøproblem. Mange fartøyer ligger i opplag, og vil med tiden utgjøre en miljørisiko.