Fokusområder

Maritimt Forum Nord jobber aktivt for etablering av nødvendig kompetanse, infrastruktur og beredskap i nordområdene; forutsetninger for fremtidig næringsutvikling, verdiskapning og bærekraftig forvaltning av verdier.

Maritimt Forum Nords virksomhet dekker tre hovedområder:

1. Myndighetskontakt både nasjonalt og regionalt

Maritimt Forum Nord legger i kontakten med myndighetene stor vekt på å samle havnæringene både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden om felles saker og felles standpunkter. Dette er en arbeidsform som gir stor tyngde i det næringspolitiske arbeidet.

2. Faglige utredninger i tett samarbeid med medlemmene

Alle innspill til myndighetene bygger på grundige faglige utredninger. Faglig kvalitet og innsikt er avgjørende premisser i all myndighetskontakt.

3. Service til medlemmene

Maritimt Forum Nord har jevnlig kontakt med alle medlemmene i hele landsdelen. Næringsfortrolighet er en avgjørende forutsetning for å kunne være et godt talerør for medlemmenes interesser.