Ber om klarering av rollefordelinger

Maritimt forum Nord ber næringsminister Torbjørn Røe Isaksen presisere rollefordelingen mellom næringsaktørene og utdanningsinstitusjonene i den planlagte nettverksnoden om maritim kompetanse i Arktis.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen
Maritimt Forum Nord har i et brev il næringsminister Torbjørn Røe Isaksen bedt om en presisering av rollefordelingene i nettverksnoden om maritim kompetansen i Arktis.

Etter møtet i Bodø 19. Juni der prosjektet som skal styrke den maritime næringens kunnskap og kompetanse i arktiske farvann ble lansert, har det oppstått flere uklarheter om hvem som har ansvaret for hva i prosjektet. Derfor ber Maritimt Forum Nord næringsministeren være mer presis i rollefordelingen mellom næringsaktørene og utdanningsinstitusjonene.

- I vurderingen av dette spørsmålet bør det tas utgangspunkt i de faglige vurderingene og anbefalingene i rapporten som Sopra Steria utarbeidet på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, skriver Maritimt Forum Nord i et brev til næringsministeren.

Her konkluderes det blant annet at «den maritime næringen har et generelt behov for å skape bedre samsvar mellom næringens egne kompetansebehov og de kurs- og utdanningstilbud som gis ved utdanningsinstitusjonene».

Frykter pulverisering

På bakgrunn av kompetansen Maritimt forum Nord sitter på, samt har opparbeidet seg gjennom SARiNOR og SARex-prosjektene, framholdt statsråden under presentasjonen at Maritimt Forum Nord vil få oppdraget i å lede arbeidet med nettverksnoden. Det innebærer at forumet vil være et bindeledd mellom næringsaktørene, sjøfolkenes organisasjoner og utdanningsinstitusjonene – inklusive universitetene.

Men i etterkant av møtet i juni har det vært sådd usikkerhet om rollefordelingene. Derfor mener Maritimt Forum samt de andre toneangivende maritime organisasjonene i Nord-Norge, at en avklaring er avgjørende slik at prosjektet ikke blir pulverisert.

Utgangspunkt i behov

I brevet til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen er Maritimt Forum helt klar på at rollefordelingen bør være fundamentert på at behovet for kunnskap og kompetanse om tilleggsutfordringene ved operasjoner i arktiske farvann må ta utgangspunkt i de behov som beskrives av næringsaktørenes organisasjoner og relevant personell på land og fartøyer, mens utdanningsinstitusjonenes rolle i denne sammenheng bør være å levere kurs- og utdanningstilbud basert på de «bestillinger» som gis fra næringsaktørenes side.

I henvendelsen som er signert av Tor Husjord, Maritimt Forum Nord, Harald Solberg, Norges Rederiforbund, Hans Sande, Norsk Sjøoffisersforbund, Johnny Hansen, Norsk Sjømannsforbund, Kurt Steinar Bendiksen, Tromsø Skipperforening og Audun Ingvartsen, Lederne, foreslår man følgende organisasjonsmodell:

  • a) Underskriverne av dette brevet foreslår at samarbeids-plattformen/nettverksnoden tar utgangspunkt i den praktiske kunnskapen som kommer ut av prosjektene SARiNOR, SARex 2016-2018 og SARex Svalbard 2019-2020. Vi legger særlig vekt på å kunne gi konkrete svar på næringens kompetansebehov slik de er identifisert i rapporten fra Sopra Steria.
  • b) Mens prosjekt SARiNOR er avsluttet, vil SARex-prosjektene først bli avsluttet ved utgangen av 2020. Prosjektets 22 partnere kommer fra næringslivet, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og statlige etater. SARex-prosjektene har som hovedoppgave å bidra til forbedret beredskap, økt sikkerhet og sannsynlighet for overlevelse ved ulykker og katastrofer i arktiske farvann. Det forutsetter at de maritime næringsaktørenes kunnskap og kompetanse om tilleggsutfordringene ved operasjoner i arktiske farvann styrkes.
  • c) SARex og SARex Svalbard har til nå gjennomført fire øvelser i farvannene rundt Svalbard og vil i 2019 og 2020 gjennomføre ytterligere to øvelser. Formålet med disse øvelsene er å identifisere kompetansebehov og foreslå løsninger blant annet på de saksområder som er identifisert i Sopra Sterias rapport.
  • d) Dagens maritime regelverk stiller konkrete krav til utstyr, prosedyrer og kompetanse, men uten å definere hvilke funksjonelle krav som må innfris. Polarkoden stiller på sin side konkrete funksjonskrav som må oppfylles for å oppnå et definert mål. Polarkodens funksjonskrav innebærer på mange måter et paradigmeskifte i forhold til dagens maritime regelverk og blir lagt til grunn for det arbeidet som utføres i regi av SARex-prosjektene. Disse vil på sin side ta utgangspunkt i de behov som er identifisert av næringsaktørene – inklusive sjøfolkene, mens selve drøftingen vil skje i et samarbeid mellom alle deltakerne i SARex Svalbard – næringsaktører, forskere og statlige representanter.
  • e) Maritimt Forum Nord vil i egenskap av prosjektleder teste ut de faglige anbefalingene blant sine medlemmer (sjømannsorganisasjonene er medlem i MFN) for å forsikre seg om at SARex Svalbard i sine faglige anbefalinger gir presise og relevante svar på næringsaktørenes behov. Vi legger særlig vekt på at sjøfolkene og deres organisasjoner må trekkes med i arbeidet med 1) å beskrive utdanningsbehovene og 2) definere hva slags kurs- og utdanningstilbud som sjøfolkene har behov for. Disse to premissene vil bli lagt til grunn for MFNs bestillinger til utdanningsinstitusjonene.
  • f) MFN vil deretter formidle de faglige anbefalingene til utdanningsinstitusjonene med anmodning om at disse utarbeider kurs- og utdanningstilbud som imøtekommer næringsaktørenes behov for kunnskap og kompetanse på de aktuelle områdene. Dette krever et tett samarbeid mellom næringsaktørene og utdanningsinstitusjonene. Selv om det er næringsaktørenes og sjøfolkenes behov for kunnskap og kompetanse som skal innfris, må innholdet i utdanningstilbudene bygge på utdanningsaktørenes faglige kompetanse.
  • g) MFN vil som ledd i arbeidet med nettverksnoden registrere alle utdanningsinstitusjoner landet over som tilbyr kurs og undervisning innen faget arktisk maritim kompetanse. Det er viktig at næringsaktørene kan velge mellom et stort antall undervisningstilbud og være sikre på at utdanningstilbudene imøtekommer næringens behov slik de er beskrevet i rapporten fra Sopra Steria.Flere nyheter