Fiskere føler seg satt på gangen

- Uforståelig arroganse. Nordland fylkes fiskarlag mener fiskerne blir helt oversett i regjeringens planer for vindkraftverk til havs.

Havvind Equinor
Fiskere i Nordland mener regjeringen overkjører fiskerne i planleggingen av havvindparker. (Foto: Equinor)

Styret i Nordland fylkes fiskarlag er svært kritisk til planene som blant annet omfatter et havområde utenfor Sørøya på Finnmarkskysten og sparer ikke på kruttet.

- Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag er meget sterkt bekymret over Olje- og Energidepartementets (OED) forslag til åpning av områder for energiproduksjon til havs som er sammenfallende med områder av stor betydning for fiskerinæringen. Når OED glatt setter til side faglige frarådinger fra Fiskeridirektoratet om etablering av vindkraftverk i området Sandskallen – Sørøya i Finnmark så er det en arroganse uten sidestykke fra departementets side. Styret har egentlig vansker med å forstå at en olje- og energiminister fra Nordland så til de grader skal overse en fiskerinæring som har meget stor betydning for hele landet og i særdeleshet i Nord - Norge.

Styret skriver at de mener det er trist å registrere at den samme arrogansen gjør seg gjeldende i forhold til området Utsira Nord som også er et meget viktig område for fiskerinæringen.

- Styret beklager at OED har latt seg skremme til havs av protester fra miljøvernaktivister som ikke aksepterer at denne typen virksomhet kan foregå på land. Det er tydelig at mange her lever etter regelen "uten av syne ute av sinn". Styret mener at vindkraftverk må etableres på land der de er mye billigere å bygge ut og mindre konfliktfylt i forhold til andre viktige næringer.

- De områdene som er pekt ut er meget viktige områder for fiskerinæringen noe som medfører at fiskerinæringen fortrenges fra områdene. Dette er OED er helt klar over i og med beslutningen om etablering av en erstatningsordning for berørte fiskere. Styret vil minne om at næringen ikke er interessert i avlat fra verken vindkraftnæringen eller andre. Fiskerne vil drive sitt yrke på normalt vis og bringe på land mat til mennesker verden over. Det at ressursene ikke kan utnyttes optimalt går også ut over virksomheter på land både direkte og indirekte.

- Styret mener at de miljømessige konsekvensene av vindkraftverk ikke er godt nok kjent. Dette gjelder både direkte forurensning fra anleggene til sjø, påvirkning av fuglelivet til havs og hvilken innvirkning støy, vibrasjoner, elektriske pulser m.v. fra anleggene har på livet i havet. Dette er forhold som må avklares før det settes i gang en storstilt utbygging av vindkraft i Norge,

- Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag mener prinsipielt at utbygging av vindkraftverk må skje på land. Dersom slik utbygging skal foregå i sjø må det være i områder uten betydning for fiskerinæringen både arealmessig og miljømessig og etter nær dialog med fiskerinæringen."

Høringsnotatet finnes på denne linken hos Olje- og Energidepartementet.