Forventer tydelige miljøkrav

Maritim sektor i nord har høye forventninger til den nye stortingsmeldingen om nordområdene som legges fram til høsten. Men det knyttes stor spenning til hvordan miljøkravene håndteres.

Østen Mortvedt
Østen Mortvedt sier innholdet i den nye nordområdemeldingen vil være viktig for utviklingen av maritim sektor i nord.

- Mye av det som skjer i nordområdene er knyttet opp til den maritime industrien. Derfor er meldingen viktig for oss, sier Østen Mortvedt i Tromsø-selskapet Northshore AS.

Han framholder at utviklingen i den maritime virksomheten i nord henger sammen med utviklingen på land. ikke minst vil mineralindustrien være med å påvirke veivalg som tas, ettersom en opptrapping her vil kreve økt transport i framtiden.

- Derfor er innholdet i meldingen svært viktig for oss, sier Mortvedt.

Ønsker tydelige miljøkrav

I arbeidet med den nye stortingsmeldingen, mener Mortvedt det er viktig at regjeringen nå er tydelig på miljøkravene. Det sier han vil være avgjørende for utviklingstempoet i maritim sektor.

- Vi må bort fra alle unntak som gis, men heller favorisere nyskapende virksomheter som er tilpasset miljøkravene som stilles. Det tror jeg vil gi oss en langt mer innovativ næring, sier Østen Mortvedt.

Store endringer

Nordområdene er regjeringens viktigste strategiske ansvarsområde. Men det er snart ni år siden den forrige meldingen ble lagt fram. Mye har endret seg siden den gang. Derfor har regjeringen startet arbeidet med en helt ny melding, som de vil legge fram kommende høst.

Regjeringens nordområdepolitikk baserer seg på en helhetlig tilnærming der man skal se både det internasjonale bildet og samfunnsutviklingen i Nord-Norge.

Den nye meldingen skal gi en oppdatert analyse av den utenriks- og sikkerhetspolitiske situasjonen i nordområdene og redegjøre for regjeringens tiltak for å sikre Norges interesser. Ifølge regjeringen vil hovedvekten i meldingen være på samfunnsutviklingen i nord, næringsliv og kompetanse, infrastruktur, klima og miljø, samt sikkerhet og beredskap. Samtidig har urfolk og samiske spørsmål fått en naturlig plass i meldingen.

Er i gang med arbeidet

Skrivearbeidet som allerede er i gang, ledes av Utenriksdepartementet og involverer hele regjeringen. Spesielt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har de siste årene fått en større rolle i nordområdepolitikken.

Norsk nordområdepolitikk bygger for øvrig på folkeretten, havretten, langsiktige forvaltningsregimer, alliansetilhørigheten i Nato og samarbeidet med nordiske naboland og Russland. I tillegg vektlegges de multilaterale rammeverkene som Arktisk råd og Barentssamarbeidet hviler på.