Åpner opp for betydelig vekst

Maritimt Forum Nord er tilfreds med at den nye fiskeri- og havministeren har overtatt det konstitusjonelle ansvarsområdet for både sjømatnæringen og den maritime næringen.

Maritim Vekst
Maritimt Forum Nord mener den nye organiseringen åpner for en helt ny tankegang der den maritime delen av havbruksnæringen får sin naturlige plass i maritim sektor.

Definisjonen av maritim næring inkluderer for første gang i historien også «den maritime del av havbruksnæringen». Som konsekvens bør den vedtatte nasjonale havbruksstrategien dermed endres i tråd med regjeringens nye ambisjoner og organisering.

Her har den nye fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran alle muligheter til å sette spor etter seg gjennom å gi et mer definert politisk innhold til området Maritim og Marin sektor.

Omfattende oppgaver
Med politisk innhold tenker jeg på de rent praktiske utfordringer i forbindelse med infrastruktur, tidsriktige havner, ladestasjoner/energiforsynings-løsninger, utdanning, verfts- og verksted funksjoner og lignende. Med definert ansvar tenker jeg på sikkerhet, overvåking, søk og redning. Den nye regjeringen har både muligheter, men også ansvar for å sette fotavtrykk innenfor disse områdene.

Den forrige regjeringen la 4. desember i fjor frem en Stortingsmelding om maritim politikk. (Maritim melding) Det er kanskje en overdrivelse å si at meldingen fikk veldig stor politisk oppmerksomhet. Nå kan statsråd Skjæran børste støvet av Stortingsmeldingen og iverksette tiltak som er i tråd med den nye regjerings ambisjoner.

Maritimt Forum Nord har jevnlig fremmet forslag i den retning som nå gir seg utslag i regjeringens nye ansvarsfordeling.

Vi er derfor tilfredse med at oppgaver som hører sammen skal administreres og forvaltes under samme paraply for å gi den beste situasjonsforståelse. Flere viktige verktøy er nå flyttet over fra næringsministeren til fiskeri – og havministeren. Dette bør særlig riks- og regionpolitikere fra kyst- og Nord Norge merke seg.

Vekst i nord er viktig for Norge
Norge har som ambisjon å femdoble produksjonen av laks og ørret i løpet av de neste 30 år. For kyst- og Nord Norge blir det derfor enda viktigere å fokusere på de ambisjoner som er nedfelt i den nye regjeringserklæringen.

I Hurdalserklæringen har regjeringen Støre satt seg som mål å øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030, og viser til at vi da er nødt til å utvikle eksisterende og nye næringer i havet. Norge er i dag verdens 4. største skipsfarts nasjon og verdens nest største eksportør av sjømat. Når vi vet at våre sjøarealer er omtrent syv ganger større enn våre landarealer er det lett å forstå at vi har muligheter som nesten ingen andre nasjoner har.

Det meste av vårt havareal befinner seg i nord. Derfor må norsk politikk i langt større grad rette blikket mot nord med fokus på de blå næringer. Dette kan gi landsdelen unike muligheter for vekst de kommende år.