Gjenkjennelig, men skulle gjerne hatt med havbruk

Maritimt Forum Nord kjenner seg godt igjen i flere av merknadene og forslag til ny Maritim Stortingsmelding. – Vi savner likevel fokus på maritim virksomhet rundt havbruksnæringen, sier Tor Husjord.

Havfarm
Tor Husjord er stort sett fornøyd med meldingen, men mener at den maritime virksomheten rundt havbruksnæringen burde vært viet større oppmerksomhet i meldingen. (Foto: Nordlaks)

Likevel er styreleder Tor Husjord i Maritimt Forum Nord tilfreds med næringskomiteens innstilling til ny stortingsmelding nummer ti. Det er 16 år siden forrige melding. Husjord er derfor fornøyd med at det nå er kommet en helt ny melding.

Gode ambisjoner
Maritim Stortingsmelding har høye og gode ambisjoner for fremtidens norske maritime klynge. I går kom næringskomiteens innstilling og den bekrefter ambisjonen om at Norge skal fortsette å være en verdensledende maritim nasjon

- Hele innstillingen viser at det er flertall for en mer aktiv maritim politikk. Vi er glade for at næringskomiteen har omgjort mange av fellesambisjonene til konkret handling, sier Tor Husjord.

Den maritime stortingsmeldingen ble lansert i desember 2020 og har vært til behandling i næringskomiteen gjennom vinteren. Maritimt Forum Nord har, sammen med flere av våre medlemsbedrifter, hatt flere møter med alle partier om innholdet i meldingen.

- Vi takker for at partiene har lyttet og handlet på forslagene fra den maritime klyngen. Dette er den norske modellen på sitt beste, der vi samarbeider om de gode løsningene, sier Husjord.

Tilskuddsordningen for sysselsetting av norske sjøfolk
Tilskuddsordningen for sysselsetting av norske sjøfolk er ett av de viktigste rammevilkårene innen maritim næring. Den sørger for å opprettholde en høy andel av norske sjøfolk innen flere viktige skipsfartsegmenter. Et partssammensatt maritimt utvalg har kommet med følgende anbefalinger:

  • å styrke tilskuddsordningen ved å fjerne gjeldende tak/begrensninger i ordningen;
  • å lovfeste substansen i dagens tilskuddsordning for å sikre nødvendig forutberegnelighet;
  • å forenkle tilskuddsordningen ved å redusere antall tilskuddsmodeller fra åtte til tre modeller; og
  • at også skip som betjener nye havnæringer i norsk farvann, herunder fremtidige havnæringer som ikke er kjent, bør omfattes av tilskuddsordningen.

- Det er derfor svært gledelig at en samlet komite foreslår å be regjeringen starte arbeidet med å følge opp anbefalingene og fremme forslag som bidrar til at tilskuddsordningen for norske sjøfolk styrkes og blir mer forutsigbar gjennom lovfesting, sier Husjord.

Resirkuleringsfond for offshoreskip
En samlet næringskomiteen ber i sin tilråding om at regjeringen vurderer en ordning for miljøvennlig resirkulering av offshoreskip og rigger. Denne skal utformes slik at det gir aktivitet i norsk verftsindustri. FrP mener det konkret bør opprettes en fondsmodell for resirkulering av offshorefartøy, slik Maritimt Forum har tatt til orde for.

- Det er svært gledelig at FrP fremmer fondsmodellen. Resirkuleringsfondet vil være et viktig tiltak for å få fart i den maritime sirkulære økonomien. Vi opplever at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV langt på vei støtter dette, når de skriver at det trengs sterkere insentiver til å stimulere til nødvendig, miljøvennlig resirkulering. Nå som komiteen ber regjeringen om å utrede fondsmodellen, er vi optimistiske for at dette snart kan bli en realitet, sier Husjord.

Offentlige anskaffelser
Maritimt Forum har tatt til orde for at en må ha mer kunnskap om offentlige anbudsprosesser. Det er viktig at aktivitetsfremmede tiltak og oppdrag bidrar til norske arbeidsplasser og verdiskaping i Norge. For å få fortgang i den grønne maritime innovasjonsutviklingen vil det også være sentralt å gi fylkene økte tildelinger slik at de i større grad kan bestille ferger og hurtigbåter med lav- og nullutslippsløsninger.

- Det er derfor svært gledelig at komiteen ber regjeringen opprette en ekspertenhet for offentlige anskaffelser, utrede handlingsrommet for å plassere offentlige oppdrag ved norske verft innenfor EØS-avtalen og sikre at det fylkeskommunale inntektssystemet kompenserer for merkostnaden ved å ta i bruk lav- og nullutslippsteknologi ved anskaffelser av ferger og hurtigbåter, sier Husjord.

Standardiserte fartøy til sjøforsvaret
Maritimt Forum har siden pandemiutbruddet tatt til orde for at staten bør forsere bygging av statlige skip, for å bevare kompetanse og sysselsettingen ved norske verft. Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV er enige i dette, og viser til at utredningen av ny fartøystruktur for sjøforsvaret, samt en påfølgende beslutning om å bygge nye fartøyer til Sjøforsvaret, må komme raskt.

- Byggingen av standardiserte fartøy til forsvaret vil være en viktig vitamininnsprøytning i både verfts- og utstyrssegmentet i den norske klyngen. Når sjøforforsvaret i tillegg får tilført nye, og sterke kapasiteter, er dette et tiltak som har mye for seg. Nå forventer vi at det kommer på plass en ramme for dette, senest i statsbudsjettet for 2022, sier Tor Husjord.