Kritisk for den minste fiskeflåten

Annenhver aktive fiskebåt under 8 meter mangler stabilitetsberegninger. Nå øker Sjøfartsdirektoratet fokuset på de minste fiskefartøyene.

Fiskebåt
Halvparten av fiskerne på den minste flåten kjenner ikke stabiliteten på egne båter. Kritisk, mener Sjøfartsdirektoratet.

- At 55 prosent av lukkede fartøy mangler stabilitetsberegninger er flere enn forventet, skriver Sjøfartsdirektoratet.

Mager spørreundersøkelse
Sjøfartsdirektoratet sendte i vinter ut 750 brev til eiere av fiskefartøy på 6-8 meter bygget etter 1. januar 1992 med informasjon om stabilitet og fribordsmessige forhold. For å kartlegge stabilitetsinformasjon i gruppa ble det sammen med brevet sendt ut en anonym spørreundersøkelse med svarfrist 30. mars.

Da fristen var gått ut, hadde bare 17 prosent svart, skriver Kyst og Fjord.

Den lave svarprosenten kan ha å gjøre med manglende interesse for å svare. Men det kan også ha å gjøre med at Sjøfartsdirektoratet sender spørreundersøkelser midt under den mest hektiske vintersesongen, der sjarkeierne gjerne befinner seg svært mange sjømil fra sin egen postkasse.

Uansett; Sjøfartsdirektoratet legger svarene til grunn for sitt videre arbeid, der det nå signaliseres klar innskjerping på områdene som undersøkelsen skulle kartlegge.

Av de som besvarte undersøkelsen oppga 61,3 prosent at det ikke er utarbeidet stabilitetsberegninger for fartøyet. Blant de som har lukkede fartøy svarte 55 prosent nei.

Det er for mange, konkluderer direktoratet.

Kjenner ikke egen stabilitet
Bakgrunnen for undersøkelsen er flere forlis med mindre fiskefartøy, samt gjeldende krav om at alle lukkede fartøy over 6 meter bygget etter 1992 har krav til stabilitetsberegninger. Av de som deltok i undersøkelsen svarte 45,2 prosent nei da de ble spurt om de kjente til fartøyets maksimale nyttelast. Bare 21,8 prosent av de spurte svarte at de kjente til fartøyets tillatte fribord.

Samtidig svarer fiskerne at de er tilfreds med sikkerheten om bord. På en skala fra 1-5, hvor 5 er svært tilfreds og 1 er svært lite tilfreds, kom undersøkelsen ut med et snitt på 4.

- Overlast eller feil lasting av fartøyet medfører en betydelig risiko for forlis. Vi oppfordrer alle fartøyeiere til å gjøre seg kjent med fartøyets stabilitetsbegrensninger, og om nødvendig utføre stabilitetsberegninger for å bestemme fartøyets begrensinger, skriver direktoratet, som vil følge opp at krav til stabilitet og fribordsforhold er ivaretatt ved uanmeldte tilsyn.

- Hvis det blir avdekket mangler ved tilsyn vil det utstedes pålegg om utbedring. Vi vil også øke fokuset på flåtegruppen gjennom et tettere samarbeid med Fiskeridirektoratet.

Revisjon av byggebekreftelsen
Sjøfartsdirektoratet mener resultatene fra spørreundersøkelsen bekreftet behovet for en større revisjon av byggebekreftelsen. - En andel på 55 prosent av lukkede fartøy bygget etter 1992 som mangler stabilitetsberegninger, var flere enn forventet.

I oktober i fjor oppdaterte direktoratet skjema KS-1255b «Byggebekreftelse for fiskefartøy 6-8 meter». Bakgrunnen var flere enkeltsaker med feil eller manglende utfylt byggebekreftelse.

Denne oppdateringen var for å tydeliggjøre at byggebekreftelsen skal utstedes av en kompetent person.

En større revisjon av byggebekreftelsen blir snart ferdigstilt. - Denne revisjonen vil innebære en tydeliggjøring av at viktige krav som skal ivareta sikkerheten ombord er tilfredsstilt ved utstedelse av byggebekreftelsen. Informasjon om dette vil bli publisert snarlig på vår hjemmeside og formidlet til båtbyggere og godkjente foretak, skriver direktoratet.