Retter søkelyset mot havbruk

Maritimt Forum Nord mener havbruk får for liten synlig plass i omtale av maritime næringer. Nå ber organisasjonen om at leverandørindustrien til havbruksnæringen vies en egen og særskilt plass i regjeringens havbruksstrategi.

Tor Husjord
Styreleder Tor Husjord i Maritimt Forum Nord mener det er på høy tid å dresse seg opp for havbruksnæringen. I nord har næringen for lengst blitt det viktigste markedet.

Styreleder Tor Husjord i Maritimt Forum Nord, tror regjeringen vil begå en stor feil ved ikke å trekke ut leverandørindustrien som et eget kapittel.

Han understreker at Maritimt Forum Nord konsentrerer seg om næringens flytende elementer, ikke fisken, og mener denne delen av havbruksnæringen nå har nådd et nivå der den ikke lengre bør behandles som et generelt punkt i regjeringens planer.

I stedet bør den få en vesentlig større plass, noe han tror vil kunne bidra til atskillig flere arbeidsplasser i framtiden.

- Norsk havbruk er i dag noe helt annet i dag enn for 20-30 år siden. Utviklingen har i mange år gått i retning av færre og større aktører, og det enkelte selskap spenner i dag over større deler av verdikjeden enn tidligere. Havbruksnæringen overlapper dermed dels med den maritime næringen (brønnbåtrederier, servicebåtbedrifter etc), dels med offshorenæringen gjennom de betydelige investeringene i store havbruksinstallasjoner. Denne utviklingen innebærer også økte behov for både maritim kompetanse og offshorekompetanse i næringen, skriver Husjord i et innspill til fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Husjord møtte statsråden i slutten av mars, og er blitt bedt om å utdype Maritimt Forum Nords budskap.

78.500 årsverk
I utdypningen viser Maritimt Forum Nord til at sjømatvirksomheten nå er i ferd med å utvikle seg til å bli en komplett næringsklynge som består av havbruksselskaperselskaper og leverandører av varer og tjenester omfattende sjømat, rederivirksomhet, verft, utstyrsindustri, FoU og lignende.

- Hele næringsklyngen omfattet i 2020 ifølge SINTEF Ocean 78.500 årsverk – nesten like mye som hele den norske maritime næringsklyngen.

Det innebærer at regjeringen må utarbeide en havbruksstrategi som omfatter helheten – det vil si de samlede aktiviteter innen havbruksklyngen, heter det i begrunnelsen.

Oppvåkning
Maritimt Forum Nord har gjennom Tor Husjord og rådgiver Per Morten Vigtel, jobbet målrettet med å dokumentere omfanget av leverandørindustrien rundt havbruksnæringen. De to har saumfart næringen noe som har gitt en solid oppvåkning. Havbruksnæringen har allerede blitt det viktigste markedet for den nordnorske maritime leverandørindustrien. I tillegg er potensialet som ligger her meget stort i årene som kommer, sett i sammenheng med oppdrettsnæringens egne planer. Den forventede veksten i Nord-Norge er formidabel, noe Maritimt Forum Nord mener leverandørindustrien i landsdelen må ta eierskap til.

- Hvis man tar utgangspunkt i perioden frem til 2030 er det anslått at ombygginger, justeringer, vedlikehold og reparasjoner innenfor utviklingskonseptene innen akvakultur vil skape markeder for den nordnorske leverandørindustrien som er mange ganger større enn dagens markeder. For første gang i historien er geografien blitt et konkurransefortrinn for den nordnorske leverandørindustrien, sier Tor Husjord.

Han mener det er realistisk over en periode på 10 år å skape 6- til 8.000 nye arbeidsplasser for den nordnorske leverandørindustrien. Men det krever at man får på plass egne strategier.

Ressurssenter
I jobben som Maritimt Forum Nord har gjort har man knyttet til seg ressurser både fra oppdrettsnæringen selv, leverandørindustri og offentlige institusjoner. I prosjektet er det etablert flere arbeidsgrupper med en egen styringsgruppe på topp. Den har bestått av Tore Lundberg, Gratanglaks, Tor Anders Elvegård, Nordlaks, Tom Einar Karlsen, Fellesforbundet, Thomas Myre, NNSK, Terje Kristensen, Andøya Space senter, Steve Olsen, Kystvakten, Rune Magne Nilsen, Sjøfartsdirektoratet, Roger Abrahamsen, Ballstad Slip, Roar Karlsen, Maritim Sveis, Per Einar Storhaug, Hamek, Odd Bekkeli, Salaks, Morten M. Larsen, DNV, Marius Løken, Skarvik, Karl Almås, Sintef Osean, Jessica Johnsen, Grieg Seafood, Jan-Tore Fagertun, Sintef, Jan Oddvar Olsen, Hamek, Baard Mek Hansen, Grovfjords Mek, Anders Stoltz -Rasmussen, Blokken og Tor Husjord, MFN (styringsgruppens leder).