Skaper milliarder til felleskapet

Maritime bedrifter skaper milliardinntekter for felleskapet og spiller en avgjørende rolle for mange samfunn langs kysten.

Tor Husjord Maritimt Forum Nord
Tor Husjord i Maritimt Forum Nord, mener rapporten viser viktigheten ikke bare for nasjonen men også mange små samfunn langs kysten.

For Tjeldsund kommune i nord, er til eksempel maritim virksomhet nesten et være eller ikke være. Hele 27 prosent av de sysselsatte i næringslivet har jobb innen maritim næring.

- Dette er med på å underbygge viktigheten den maritime sektoren har for selv små kommuner, sier Tor Husjord i Maritimt Forum Nord.

Han frykter imidlertid at næringen får stemoderlig behandling fra myndighetene, og mener det er på høy tid med et økt fokus noe han tror kan bidra til fornyet fart i sektoren. Det håper han den ferske rapporten som Menon Economic presenterte torsdag kan bidra til.

44 milliarder i skatteinntekter
Rapporten fra Menon Economic viser at maritime bedrifter og ansatte bidrar med nesten 44 milliarder kroner i skatteinntekter. Samtidig understøtter sektoren 62 000 arbeidsplasser i andre næringer på landsbasis.

Likevel er ikke alt som det burde være og bekymrer flere enn Tor Husjord.

– Det bekymrer oss at viktige deler av en næring som bidrar så mye til fellesskapet nå er i en svært kritisk situasjon. Regjeringen gjør ikke nok for så sikre maritim sektor for framtida, sier Trond Markussen, president i NITO og daglig leder Ivar Engan i Maritimt Forum sentralt.

Unik klynge
Maritim klynge sysselsetter selv nesten 90 000 høyteknologiske arbeidsplasser, men bidrar også til sysselsetting av nesten 62 000 arbeidstakere og en verdiskaping på i overkant av 55 milliarder i andre næringer framkommer det i rapporten som Menon Economics har utarbeidet på oppdrag fra NITO og Maritimt Forum.

- Den norske maritime klyngen er unik i verdenssammenheng og avgjørende viktig for norsk sysselsetting, verdiskaping og eksport. At den også er viktig for opprettholdelsen av mange lokalsamfunn har vi visst hele tiden, men denne rapporten bekrefter påstanden og tallfester omfanget, sier Ivar Engan.

- Koronapandemien har satt den maritim klynge under stort press, og spesielt de store nybyggingsverftene har nå store utfordringer. Det er viktig at regjeringen bidrar med strategiske tiltak slik at kritisk kompetanse ikke forvitrer, sier Trond Markussen i NTIO.

Maritim næring bidrar med betydelige inntekter til fellesskapet
Maritime bedrifter og ansatte bidrog i 2019 med en samlet skatte- og avgiftsinngang på 43,7 milliarder kroner. Netto skatteinngang fra maritim næring var ca. 42 milliarder, ettersom det ble utbetalt om lag 1,8 mrd. kroner gjennom refusjonsordningen for sjøfolk.

- Enkelt fremstilt kan vi si at refusjonsordningen for norske sjøfolk har en ringvirkningsfaktor på 24-gangen: For hver krone staten investerer i denne ordningen, får fellesskapet igjen 24 ganger så mye i skatter og avgifter. I tillegg kommer effekten av verdiskaping, sysselsetting og teknologiutviklingen i klyngen som følge av et helt avgjørende statlig virkemiddel, sier Engan.

Fagarbeideren, ingeniøren og sjømannen er alle sentrale for framtida
Tilgangen og videreutvikling av høykompetent arbeidskraft er helt avgjørende for videreutviklingen av den norske maritime klyngen.

- De utfordrende tidene vi er inne i må ikke gjøre at næringen mister den verdensledende kompetansen den besitter. Den norske maritime næringen har mulighet til å ta en lederrolle når de gjelder teknologiutvikling i forbindelse med den grønne og digitale omstillingen, sier Markussen. Han viser til at skipsverftene er en svært viktig innovasjonsarena for den maritime klyngen.

- De viktigste tiltakene regjeringen bør iverksette for å styrke opp om nybyggingsverftene vil være å forsere bygging av statlige skip, sikre gode finansieringsordninger samt følge opp stortingsflertallets ønske om å opprette en ekspertenhet for offentlig anskaffelser, sier Engan.

Bidrar til å opprettholde mange lokalsamfunn
I nord er Tjeldsund den mest maritime kommunen med 27 prosent av de sysselsatte i næringslivet innen maritim næring. På Østlandet er spesielt Horten viktig, og i sørvest ser vi at Fitjar kommune utpreger seg med 40 prosent maritimt sysselsatte.

De mest maritime kommunene finner vi i nordvest, der Sande kommune og Ulstein kommune har henholdsvis 64- og 62 prosent av privat sysselsetting i maritim klynge.