Solid skattefradrag for grønn skipsfart

TECO 2030 har fått opptil 5,4 millioner kroner i indirekte støtte fra Forskningsrådet for å utvikle sin første halvautomatiserte produksjonsprosess for hydrogenbaserte brenselceller i Narvik.

Teco 2030
TECO 2030s fabrikk i Narvik skal lage teknologi som hjelper skip med å bli mer miljø- og klimavennlige.

Støtten har blitt tildelt under tildelingsordningen Skattefunn, som er en skattefradragsordning som skal motivere norsk næringsliv til å øke sin satsing på forskning og utvikling. Ordningen gir indirekte støtte i form av skattefradrag for kostnader knyttet til gjennomførte forsknings- og utviklingsaktiviteter.

– Vi jobber for tiden med å etablere et kombinert innovasjonssenter og fabrikk i Narvik for hydrogenbaserte brenselceller. Brenselceller er morgendagens motor, og omdanner hydrogen til elektrisitet med vanndamp og varm luft som eneste utslipp, sier Tore Enger, konsernleder for TECO 2030 ASA.

– Vi er veldig glade og takknemlige for at vi nå har fått støtte fra Forskningsrådet til dette arbeidet. Med deres støtte, vil vi starte pilotproduksjon av brenselceller ved vår nye fabrikk i Narvik i løpet av andre halvår 2022, sier Enger.

Skattefradrag for kostnader knyttet til utvikling av produksjonslinje

Prosjektet som TECO 2030 har fått skattefradrag for involverer utvikling av en produksjonslinje for hydrogenbaserte brenselceller, med en samlet årlig produksjonskapasitet på 400 MW. Skattefradraget er gitt for en periode på to år, 2021 og 2022.

Skattefradraget til utvikling av en produksjonslinje for hydrogenbaserte brenselceller er andre gang TECO 2030 får støtte fra Forskningsrådet under Skattefunn-ordningen.

TECO 2030 offentliggjorde tidligere denne måneden at selskapet har fått opptil 4 millioner kroner i skattefradrag for å utvikle karbonfangstløsninger for skip som vil skille ut CO2 fra skipseksosen og lagre den frem til skipet er i havn.

Samarbeider med AVL

TECO 2030 utvikler brenselcelleteknologi i samarbeid med det østerrikske teknologiselskapet AVL, som også vil bidra i planleggingen og etableringen av fabrikken og innovasjonssenteret i Narvik.

Brenselcellene til TECO 2030 er verdens første brenselcellesystem som er spesiallaget for bruk om bord på skip og annen tungtransport.

Ved å installere brenselceller kan skip og andre tunge applikasjoner som i dag drives med dieselmotorer eller dieselgeneratorer bytte fra fossile drivstoff til klimavennlig hydrogen, og dermed bli helt utslippsfrie.

Norges første storskalaproduksjon av hydrogenbaserte brenselceller

TECO 2030s kombinerte innovasjonssenter og fabrikk i Narvik vil bli Norges første storskalaproduksjon av hydrogenbaserte brenselceller. Selskapet tok over bygningen som vil huse anlegget i juli, og planlegger å begynne å ansette folk i løpet av første halvdel av 2022.

Over den neste tiårsperioden forventes det totale investeringer i anlegget på opp mot én milliard kroner. I løpet av denne perioden kan det skapes opp mot 500 nye arbeidsplasser i Narvik innen utvikling, pilotproduksjon og fullskala industriell produksjon.

Etter planen skal brenselceller med en samlet kapasitet på 10 MW produseres ved fabrikken i løpet av 2022, og produksjonen skal øke gradvis de påfølgende årene. Innen 2030 vil fabrikken kunne produsere 1,2 GW med brenselceller per år, hvilket vil trolig tilsvare flere milliarder kroner i årlig omsetning.

Produksjonen av brenselceller for maritimt bruk er fortsatt i en tidlig fase, TECO 2030 ønsker derfor å gi forskningsmiljøer mulighet til å bruke anleggets utstyr for testing av brenselcelleelementer i perioder der det ikke benyttes i produksjonen.

Overgang til grønn skipsfart

FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) har som mål å redusere karbonintensiteten til internasjonal skipsfart med 40 prosent innen 2030, og å kutte de totale drivhusgassutslippene fra sektoren med minst 50 prosent innen 2050, sammenliknet med 2008.

Skip verden over vil derfor bli nødt til å gjøre noe for å redusere drivhusgassutslippene sine, og TECO 2030 vil hjelpe dem med det.

TECO 2030 tilbyr teknologi som hjelper skip med å bli mer miljø- og klimavennlige. I tillegg til hydrogenbaserte brenselceller, utvikler selskapet også karbonfangst- og eksosrensesystemer for skipsfarten, som vil gjøre at skip som går på fossile drivstoff vil kunne redusere sitt miljø- og klimaavtrykk.