Stor interesse for maritim politikk

Rekruttering, kompetanse og målrettede virkemidler. Interessen for hvilken vei den maritime politikk tar landet, var høy da temaet ble satt på dagorden på Leknes i Lofoten forleden.

Leknes
Interessen for maritim politikk var stor da temaet sto på dagsorden i på Leknes i Lofoten.

Både Maritimt Forum Nord og Maritimt Forums sentralt deltok i debatten sammen med blant annet sjøoffiserforbundet.

Et av temaene som opptar mange er rekruttering. Her sliter de fleste næringsaktørene. Ikke minst har de fått kjenne på kroppen utfordringen under koronapandemien.

Fra før har det vært vanskelig å få på plass rett kompetanse til å fylle nøkkelstillingene i maritim sektor. Med tidvis stengte grenser har utfordringene vært enda større, noe som Roger Abrahamsen i Ballstad Slipp kunne understreke i sitt innspill til konferansen.

Utfordrende arbeidsmarked
De fleste er i dag avhengig av europeisk arbeidskraft for å knytte til seg rett kompetanse. Det er kort og godt ikke nok nordmenn til å bekle viktige stillinger. Spesielt ute i distriktene er behovet stort for fremmedarbeidere, noe som har gjort dem helt avhengig av arbeidsinnvandring.

Derfor er nødvendigheten med økt fokus på kompetanseheving stort.

Daglig leder Ivar Engen i Maritimt Forum tok for seg dette temaet og framholdt at dette er et prioritert område som organisasjonen jobber med og vil prioritere ytterligere. Spesielt viktig er det for å kunne håndtere de skiftningene som finner sted i maritim sektor. Blant annet i forhold til det grønne skiftet som næringen står over for. Engen tok også for seg økte ringvirkninger og verdiskapninger for maritim sektor i Nord-Norge.

Rekruttering
Like viktig er imidlertid rekruttering til de maritime yrkene. Syvert Grepstad Fra Norges Sjøoffisers Forbund fokuserte på. denne delen i sitt foredrag. Han framholdt hvordan de jobber for å sikre økt rekruttering til næringen og hvilke tiltak de benytter seg av i jakten på gode hoder som kan bekle de framtidige rollene – både på sjø og land.

Maritim industri og havbruk
Også Maritimt Forum Nords Tor Husjord holdt innlegg. Han tok for seg mulighetene som ligger i den maritime industrien rundt havbruksnæringen, og pekte på hvor omfattende denne delen allerede er blitt innenfor maritim sektor.

Han viste til potensialet som ligger her, men som har gått under radaren. Spesielt viktig mener han denne delen av maritime næringen kan bli for Nord-Norge utfra den forventede veksten der brorparten vil komme i Nord-Norge. Han oppfordrer derfor alle styrende organer å legge til rette for en slik vekst. Ikke minst gjennom styrking av maritim utdanning. Det mener han kan være med på å heise opp hele landsdelen.

Politisk debatt
Etter innleggene ledet Tor Husjord en politisk debatt med deltakere bestående av stortingskandidater fra de fleste partiene, der de ble bedt om å redegjøre for sin maritime politikk.