Bare Petrolium er større

En av utfordringene for havbruksnæringen er den politiske forestillingen om at næringens bidrag til verdiskaping og sysselsetting ikke står i noe forhold til de store inntektene som går til eierne, framholder Tor Husjord.

Ocean Farm 1 Towing
Selv om tallene for sjømat også inkluderer fiskeri, er det havbruk og den maritime delen av havbruksvirksomheten som både står for den største andelen og hele veksten målt i antall sysselsatte. (Foto: Salmar)

Hav viser til at det i løpet av de siste par årene er det kommet to store utredninger som dokumenterer at dette er feil:

  • Menon, Norce og Nofima sin rapport til FHF fra 2021, som dokumenterer at sjømatnæringen direkte og indirekte sysselsetter 93.000 personer. Sysselsettingen i den maritime delen av havbruksvirksomheten er ikke omtalt i denne rapporten.
  • Menon la i februar i år en frem rapport på oppdrag fra MFN og Sjømat Norge som dokumenterer at den maritime delen av havbruksvirksomheten sysselsetter omkring 10.100 personer.

Til sammen sysselsetter sjømatnæringen – dvs fiskeri og havbruk samt den maritime delen av havbruksvirksomheten - 103.000 personer i Norge. Til sammenligning har Menon lagt frem tall som viser at den maritime næringen isolert sett sysselsetter 86.500 personer.

Selv om tallene for sjømat også inkluderer fiskeri, er det havbruk og den maritime delen av havbruksvirksomheten som både står for den største andelen og hele veksten målt i antall sysselsatte.

Denne utviklingen er særlig viktig for Nord-Norge. Nesten halvparten av norsk havbruksproduksjon er nå lokalisert i Nord-Norge, og denne andelen øker stadig. Av de 6.400 sjøfolkene på havbruksflåten kommer over halvparten fra Nord-Norge. Den nordnorske verkstedindustrien rapporterer at den aldri har hatt så mange oppdrag som i dag. Dette er i hovedsak kompetansekrevende arbeidsplasser.

I en tid der samfunnsutviklingen preges av en sterk sentralisering, bidrar veksten i havbruksnæringen i desentraliserende retning. Både hovedkontorene, produksjonen og tjenesteytingen befinner seg i hovedsak i distriktene. Havbruk er en av Norges mest distriktsbaserte næringer.

Hvis noen spør hvorfor jeg som styreleder i Maritimt Forum Nord argumenterer så iherdig for havbruksnæringen, er mitt svar følgende: Havbruk er i dag overlegent det største og viktigste markedet for mine medlemmer. Vekst i havbruk betyr også vekst for den nordnorske maritime næringen.