Fokusområder

Våre kjerneområder er:
Nettverk, politisk påvirkning, rekruttering og omdømme

Nettverk
Vi skal være en relevant møteplass for våre medlemmer

For å nå dette målet skal vi:

 • Arrangere aktuelle møter og nettverkssamlinger for våre medlemmer
 • Være i nær dialog med våre medlemsbedrifter for å få innblikk i hvilke saker de er opptatt av
 • Være et talerør for våre medlemmer
 • Samarbeide med regionale og nasjonale partnere

Politisk påvirkning
Vi skal påvirke politiske rammevilkår og arbeide for saker som er viktige for våre medlemmer.
Vi jobber i hovedsak med disse politiske sakene:

 • Rammevilkår på linje med våre konkurrentland
 • Mer gods fra vei til sjø
 • Opprettholde et høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel
 • Satsing på miljøteknologi
 • Bedre finansieringsordninger for maritim utdanning
 • Økt satsing på lærlinger og kadetter
 • Økt støtte til næringsrettet forskning

Rekruttering og omdømme
Maritimt Forum Nordvest har som formål å øke rekrutteringen til næringen, samt øke kjennskap til og kunnskap om næringen generelt.

Gjennom vårt kommunikasjonsarbeid skal vi bidra til å løfte næringens omdømme slik at vi kan sikre gode rammevilkår, økt oppmerksomhet knyttet til våre politiske hovedsaker, samt økt rekruttering til næringen.

Næringsliv, politikere, offentlig sektor, media og samfunnet generelt skal ha god kjennskap til Maritimt Forum og oppfatte oss som det fremste kompetansemiljøet som dekker hele den maritime næringen.

For å nå dette målet skal vi:

 • Vise mulighetene som finnes ved å velge en maritim utdanning
 • Kommunisere aktivt mot skoler gjennom å arrangere yrkesmesse for 10. klassinger
 • Spre gode historier og resultater til flest mulig relevante og interesserte målgrupper
 • Skape forståelse for næringens samfunnsnytte