Mørebenken fikk innspill fra havnæringene

Muligheter og utfordringer i havet var tema da Mørebenken møtte havnæringene i Atlanterhavsparken mandag 28.1

01 Møte Mørebenken Gruppe
Fra venstre Vetle Wang Soleim (H), Helge Orten (H), Anne Breiby (Atlanterhavsparken), Geir Inge Lien (Sp), Jan Steinar Johansen (Frp), Bente Lund Jacobsen (Brønnbåteiernes forening), Oskar Grimstad (Kystrederiene), Henry Dalelid Vedde (Haram NI), Steinar Reiten (KrF), Arnfinn Ingjerd (Maritimt Forum Nordvest) og Ove Paulsen (Atlanterhavsparken). FOTO: Sunnmørsposten.

Mørebenken ble oppfordret til å gå i front for å få etablert et nasjonalt akvarium og marint formidlingssenter i Atlanterhavsparken. Merkelig nok finnes det ikke et nasjonalt akvarium i Norge i dag. Atlanterhavsparken er med sitt fokus på norske arter, den som er nærmest til å kunne få en slik rolle. Parken er en unik visningsarena, det planlegges et regionalt vitensenter og å legge til rette for mer forskning - og besøket er økende.

Kystrederiene ba om statlig medvirkning til en flåtefornyelse til mer miljøvennlig sjøtransport. Medvirkningen kan skje med tilpasninger i virkemiddelapparatet, lengre løpetid og garantier ved lån, økning i avskrivingssatsene for miljø og klimavennlige skip samt en vrakpantordning.

Haram Næring og innovasjonsforum skrøt at Innovasjon Norges Vekstgarantiordning. Vekstgarantien er en tapsgaranti, som vil si at den dekker deler av bankens potensielle tap knyttet til forhåndsgodkjente utlån. Mørebenken ble spurt om prøveordningen videreføres og om den også vil omfatte grønn omstilling for etablerte bedrifter.

Brønnbåteiernes Forening vektla at en større del av prosessering og foredling av fisken skjer i Norge. I tillegg er det viktig næringen trenger et forutsigbart regelverk. De skal kontrahere nye skip som er tilpasset endringer fra 2021. Det gir utfordringer hvis det foretas ytterligere endringer underveis – og etter at beslutning er tatt.

Maritimt Forum Nordvest mente at Equinor misbruker sin dominerende stilling er til ugunst for leverandørindustrien. Les hele budskapet her:

Equinor sin rolle på norsk sokkel

Statoil, nå Equinor, sin størrelse og posisjon har vært et politisk tema siden selskapet ble etablert. Et samlet storting har flere ganger ytret bekymring om at sammenslåingen med Hydro i 2007 ville kunne gi negative konsekvenser for leverandørene til olje- og gassindustrien.

En sunn og bærekraftig leverandørkjede er viktig for alle operatører på norsk sokkel. Equinor kontrollerer mellom 70 og 80 prosent av produksjonen på norsk sokkel, noe som gir selskapet et særskilt ansvar. Equinor har etter oljeprisfallet i 2014 hatt flere år med store kostnadsreduksjoner, og oppnår nå igjen svært god lønnsomhet på norsk sokkel. I jakten på kostnadsreduksjoner har selskapet helt fram til i dag tilbudt rederiene oppdrag til en pris lavere enn det oppdragene koster å utføre for rederiene.

For at norsk sokkel skal være attraktiv i fremtiden, må vi bygge videre på den unike kompetansen vi har her i Norge. En verdikjede hvor leverandørene i praksis må selge sine tjenester til priser som ikke gir fortjeneste, vil ikke overleve over tid. Da mister vi både selskap og arbeidstakere som kan bidra til innovasjon og teknologiutvikling for havnæringene i framtiden. Leverandørene kan ikke leve lenge med en situasjon der det kun er oljeselskapene som har stor fortjeneste, mens leverandørene taper penger. Det gir mindre mulighet for å investere i ny teknologi, kompetanse og kapasitet. Dette handler om tusenvis av arbeidsplasser på sjø og land.

Equinor har som en dominerende aktør på sokkelen, et stort ansvar. Det er ingen oppskrift på god samfunnsøkonomi at en aktør får tildelt en nærmest monopolstilling på norsk sokkel og styrer dette etter rene kommersielle egeninteresser. Equinor burde være grunnleggende sett tjent med en leverandørkjede med forsvarlig lønnsomhet. Det er imidlertid tilbud og etterspørsel som styrer markedet og pr i dag er markedet dessverre fortsatt i ubalanse. Per januar 2019 ligger rundt 100 offshoreskip og 13 borerigger i opplag i Norge.

Stortinget fattet et enstemmig vedtak våren 2017 om å be regjeringen utrede konkurranse¬situasjonen på norsk sokkel og framtidsutsiktene for norsk leverandørindustri. Svaret som kom i Statsbudsjettet for 2019 gikk ikke inn i dybden på de utfordringene som leverandør¬industrien opplever. Vi vil derfor be representantene på Mørebenken om å ta opp igjen til drøfting spørsmålet om Equinor utnytter sin privilegerte og dominerende posisjon på en måte som ikke er i samfunnets interesse. Dette må skje snarest, før flere av leverandørene til Equinor brekker ryggen. For den norske maritime klyngen vil dette være dramatisk, ikke minst i Møre og Romsdal.