Medlemmene står bak de tiltak som Maritimt Forum jobber med

Maritimt Forum Nordvest utfordret i august 80 bedriftsmedlemmer til å gi råd om hvilke tiltak som Maritimt Forum skal prioritere i høst.

Stortinget Norway

27 av 80 bedrifter svarte (35 %). At flere ikke svarte, velger vi – med en stor grad av inhabilitet - å tolke som en delvis aksept for det arbeidet som vi gjøre.

Vi listet opp følgende tiltak i ikke prioritert rekkefølge som de mest aktuelle og ba medlemmene om å prioritere blant disse:

  • En ny og større vrakpantordning for utrangerte fartøy
  • Kompensasjonsordningen må tilpasses maritim næring
  • Planlagte energieffektiviserings-program må forsterkes – fra fossil til bærekraftig framdrift
  • Kortsiktige likviditetsfremmende tiltak må vurderes
  • Permitteringslengden må utvides til 52 uker
  • Finansieringsordningene må forbedres
  • Ekstraordinære utgifter til smittevern og karantene må dekkes
  • Forsere bygging av statlige skip, blant annet fem mineryddere

«Permitteringslengden må utvides til 52 uker» er allerede realisert, og er ikke tatt med i de videre kommentarene.)

Alle 8 punktene fikk prioritet av flere. Følgende fire tiltak fikk flest «stemmer»; «Kompensasjonsordningen må tilpasses maritim næring».

«Finansieringsordningene må forbedres», «Planlagte energieffektiviserings-program må forsterkes» og «Forsere bygging av statlige skip, blant annet fem mineryddere».

Det tiltaket som flest hadde øverst på sin prioriteringsliste, var «Kompensasjonsordningen må tilpasses maritim næring», men alle tiltakene fikk flere topplasseringer.

I tillegg var det flere som nevnte at «incentiver for flåtefornyelse» og «satsing på havvind» er noe Maritimt Forum bør jobbe videre med. Begge tiltakene er på vår liste, men kom – rett eller galt - ikke med på topp 8 her.

Kommentar: Vi velger – fortsatt med en stor grad av inhabilitet - å tolke svarene som om at bedriftsmedlemmene støtter opp om de prioriteringer som Maritimt Forum gjør i sitt politiske arbeid.

Maritimt Forum vil en av de nærmeste legge fra sin tredje innspillspakke til storting og regjering om tiltak som er nødvendige for å ta næringen igjennom koronakrisen.