FrP viktig for maritim næring i 2020

Fremskrittspartiet utgjorde en forskjell for maritim næring i 2020. Regjeringens forslag til krisepakker og budsjett ble forbedret etter innsats fra FrP.

01 11 Nettmøte Fr P I Mr

Innsatsen i 2020, nye tiltak og partiprogram 2021 ble hovedtema da Maritimt Forum Nordvest inviterte FrP til politisk TEAMS-møte 11.1.

- Maritim næring er en viktig næring for eksport og sysselsetting, ikke minst i Møre log Romsdal. Vi trenger tiltak for å hjelpe næringen igjennom den bølgedalen de er i nå, sa stortings­represen­tant og nestleder Sylvi Listhaug under møtet. Hun deltok sammen med to av de andre på partiets valgliste i Møre og Romsdal til høstens Stortingsvalg; Frank Sve (2. kandidat) og Anne Mari Fiksdal (4. kandidat). Listhaug er 1. kandidat.

Allerede i mai 2020 var Fremskrittspartiet tydelig på hvilke tiltak partiet mente måtte på plass for maritim næring:

  • fjerne taket i nettolønnsordningen midlertidig
  • fremskynde bygging av fire skip mineryddere
  • toppfinansiering for nye miljøvennlige skip
  • innføre vrakpant på utrangerte norske skip og rigger
  • opprette bedre, midlertidige låneordninger

Og i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett i juni, fikk Fremskrittspartiet en avtale med Regjeringen og fikk fjernet taket i nettolønnsordningen, styrket toppfinansiering i nærskipsfarten og utvidede garantier i GIEK. Partiet bidro også til at permitteringsordningen ble forlenget til 52 uker. I forbindelse med Statsbudsjettet fikk FrP inn en forbedring av nettolønn nok en gang, vrakpant offshoreskip, forbedret finansiering og Stad Skipstunnel.

- Vi følger maritim næring nøye og er klar til å fremme flere forslag for å hjelpe næringen igjennom bølgedalen. Vi vil blant annet vurdere om de store nybyggingsverftene trenger nye tiltak, sier Listhaug som legger til at partiet er tydelige på at GIEK/Eksportkreditt bør ut av Oslo og flyttes til Bergen og Ålesund.

Nytt partiprogram 2021-2025

Her er de viktigste maritime tiltakene som foreløpig ligger inne i Fremskrittspartiet forslag til partiprogram 2021-25: fjerne taket i nettolønnsordningen, sikre internasjonalt konkurransedyktige vilkår for skipsverft og underleverandører, utvide vrakpantordningen for skip slik at den gjelder både nærskipsfarten og offshorefartøy, styrke nærskipsfarten, stabilitet i rederibeskatningen, økt satsing på utvinning av mineraler og kartlegging av mineralforekomster på havbunnen, utarbeide en helhetlig og forpliktende plan for havvind, definere noen havner som nasjonale knutepunkter, redusere avgiftsbelastningen i sjøtransporten og gjøre bruken av riksvegferger kostnadsfrie.

Les hele forslaget til nytt program her.

Maritimt Forum Nordvest utfordret i TEAMS-møtet Fremskrittspartiet på å forbedre programmet ytterligere før det blir vedtatt på landsmøte - som å få på plass Incentiver til vareeier for å få mer gods over fra vei til sjø, utrede handlingsrommet for hvordan norske verft kan vinne flere oppdrag i internasjonal konkurranse, ta vare på den norske verftsarbeideren, bli mer offensive på havvind, mene noe om offshore havbruk og ikke bare ta en posisjon for riksvegferger, men også for fylkevegferger.