Kondemneringsordning for offshorehoreskip: Innretningen treffer ikke behovene

Positivt at regjeringen følger opp Stortingets vedtak fra i fjor, men ordningen treffer ikke presist.

Img 5719

Som en oppfølging av budsjettvedtaket med FrP i desember 2020, lanserte regjeringen i dag en ny ordning som gir tilskudd til investeringer i miljøvennlige offshoreskip og til skraping av eldre, forurensende skip. Rammen er på 150 mill. kroner.

- Vi er glade for at regjeringen nå følger opp budsjettforliket med FrP fra desember. Også hele opposisjonen på Stortinget har vært samstemte om viktigheten av og behovet for en slik ordning, sier daglig leder i Maritimt Forum Nordvest, Arnfinn Ingjerd. Kondemneringsordningen for offshoreskip har reduksjon av klimautslipp som en målsetting. Ordningen skal også bidra til ombygging av offshoreflåten til lav- og nullutslippsfartøy, samt redusere overkapasiteten i markedet for offshoreskip.

- Våre første vurderinger er at innretningen dessverre vil begrense bruken og nytten av ordningen. Det ligger heller ingen føringer i innretning til å få styrket aktiviteten, verdiskapingen og sysselsettingen ved norske verft. Slik ordningen nå framstår kan både kondemnering og ombygging skjer hvor som helst i verden, sier Ingjerd.

- Her burde man tatt gruppeunntaket i statsstøtteregelverket til anvendelse, slik at man kunne fått utnyttet handlingsrommet i EØS-avtalen.

Tiltaket som regjeringen i dag lanserte er todelt: Det opprettes en ordning som skal bidra til ombygging av offshoreflåten til lav- og nullutslippsfartøy. I tillegg opprettes det en egen ordning i Innovasjon Norge som gir et rent kondemneringstilskudd på 2 mill. kroner, uten at det stilles krav om investeringer. Et slikt tilskudd er basert på statsstøttereglene for bagatellmessig støtte, og vil kun omfatte ett skip per selskap.

- Vi har norske kunder som har serier med skip de ønsker å resirkulere i Norge, som nå venter på en presis ordning. Frykten vår er at disse skipene nå som en konsekvens blir resirkulert i utlandet. Vi fester lit til at Stortinget vil rette opp i dette gjennom den videre behandlingen av forslaget, og at ordningen som sådan endres til å kunne gi støtte til mer enn ett skip per selskap, sier administrerende direktør i Green Yard Group, Hans Jørgen Fedog.

- Delen av denne ordningen som er øremerket til ombygging og hybridisering hilser vi velkommen. Dette er noe Maritimt Forum har etterlyst lenge, sier Ingjerd.

Maritimt Forum har foreslått et resirkuleringsfond for offshoreskip, som har som mål å redusere overkapasiteten i offshoremarkedet, legge grunnen for en maritim sirkulærøkonomi og bidra til stor aktivitet ved norske verft. Dette forslaget har blitt godt mottatt blant partiene på Stortinget, og har etter behandlingen av den maritime stortingsmeldingen bedt regjeringen om å utrede resirkuleringsfondet for offshoreskip.

- Vi trenger kondemneringsordningen som ble lansert i dag, dog med en mer treffsikker innretning for å sikre resirkulering av de eldste fartøyene ved norske verft. Resirkuleringsfondet som vi har foreslått vil supplere kondemneringsordningen, men går mye lenger. Stortinget vedtok i april at regjeringen skal vurdere resirkuleringsfondet, og vi mener det haster, sier Ingjerd.