Grønn maritim – status for omsetning, verdiskaping og sysselsetting

Kartlegging av norsk maritim nærings grønne omstilling.

Grønt Blad På Hav Copy

Menon Economics har på oppdrag for et konsortium bestående av Norges Rederiforbund, Klima- og miljødepartementet, Eksfin, Enova, Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og NCE Maritime Cleantech kartlagt norsk maritim nærings grønne omstilling. Mer konkret har vi beskrevet og analysert norske rederiers implementering av lav- og nullutslippsløsninger, faktiske CO2-utslipp og hvordan dette henger sammen med næringens verdiskaping og sysselsetting.

Norge har, sammen med flere andre land, sagt at nullutslipp i 2050 er nødvendig for at internasjonal skipsfart skal bidra til å nå Parisavtalens temperaturmål. Det innebærer at hele verdensflåten må gå over til nullutslippsteknologier. I dag har kun 0,1 prosent av alle fartøy nullutslippsteknologi. Med andre ord har dekarboniseringen av verdensflåten bare så vidt startet. Norge ligger i front både på rederi- og skipsbyggingssiden, men også i Norge er det en lang vei å gå før utslippskravene vil nås. Målt i CO2-utslipp per nautiske mål har den norskeide flåten 20 prosent lavere utslipp enn tilsvarende skip i verdensflåten. 62 prosent av verdiskapingen og 65 prosent av sysselsettingen i norske rederier foregår i bedrifter med lavere utslippsintensitet enn det internasjonale gjennomsnittet.

Les rapporten her.