«Operasjon verft» en nødvendig tankevekker for norsk verftsindustri.

A-krimsamarbeidet (Arbeidstilsynet, Skatteetaten og Politiet) i Møre og Romsdal har avdekket alvorlige brudd på en rekke regler ved flere verft. Det er alvorlig, og det er også uheldig for omdømme til verftsindustrien. Det er viktig at regelverket både håndheves og kontrolleres. Dette handler om at kontrollrutinene til verftene ikke har vært gode nok, til å avdekke brudd på arbeidslivsregelverket hos underleverandører.

Verftsarbeider

Rapporten har vært en tankevekker for verftene og ført til iverksetting av en rekke tiltak for å rette opp i forholdene og skape tillitt. Det å rydde opp i egne leverandørkjeder og kontrollrutiner har vært en prioritert oppgave.

Det er lett å fordele skyld i etterpåklokskapens lys og noen vil hevde at forbud mot innleie vil være rett resept for å løse problemet. Vi mener at forbud ikke er veien å gå, men ser heller at vi får et skarpere skille mellom innleie og Enterprise i loven slik regjeringen har foreslått, sier fungerende Daglig leder i Maritimt Forum Nordvest Henrik Dalelid Vedde.

Verftene må ha en plan og en langsiktig strategi for å styrke egenbemanningen og beholde kompetansen i bedriftene. Økt satsing på lærlinger og en styrking av yrkesfag er viktige grep for å styrke og øke rekruteringen til verftsindustrien.

Verftene er helt avgjørende for samspillet og innovasjonsutviklingen i den norske maritime klyngen. Derfor er det veldig viktig at vi opprettholder evnen til å bygge store skip i Norge. Gode lønns og arbeidsvilkår er en viktig del av signaturen til norsk skipsbyggerindustri, vi må i sørge for at det også blir en del av ettermæle.