Strategi

STRATEGI- OG TILTAKSPLAN FOR 2021-23

Strategi- og tiltaksplan skal støtte stiftelsens formål om å styrke og videreutvikle det maritime miljøet på Nordvestlandet. Plattformen for arbeidet er næringspolitisk arbeid, rekruttering, omdømmebygging og informasjon.

STRATEGI- OG TILTAKSPLAN FOR 2021 – 2023

Vedtatt av styret i Maritimt Forum Nordvest 14.9.2021

Strategi- og tiltaksplan skal støtte stiftelsens formål om å styrke og videreutvikle det maritime miljøet på Nordvestlandet. I henhold til vedtekter skal stiftelsen fokusere på næringspolitisk arbeid, rekruttering, omdømmebygging og informasjon.

Den maritime klyngen på Møre er en kunnskapsintensiv, teknologi- og erfaringsbasert næring med sterke globale avtrykk. Vi har en tilnærmet komplett klynge innen virksomhetsområder som rederier, verft, design, utstyr og tjenesteleverandører.

Den maritime klyngen på Møre hadde fram til og med 2014 en en eventyrlig utvikling i verdiskaping og aktivitet i 10 år. Så kom først fallet i oljeprisen, og mye endret seg i en klynge som hadde hatt hovedfokus på offshore-segmentet. Deretter kom pandemien og stopp markedet for mindre cruisefartøy.

Antall ansatte i den maritime klyngen på Mørevar i 2021 på 13 300 personer. Omsetningen var på 50 MRD kr. (halvparten til eksport).

Omgivelsesbilde for regional maritim næring september 2021 er kort fortalt slik:

 • Bedriftene på Møre har brukt tiden siden tidlig 2014 til omstilling, noe som er svært kostbart på kort sikt, men som kan legge grunnlag for vekst på mellomlang og lang sikt.
 • Havbruk, havvind og økt grønn sjøtransport kan vokse videre og skape nye nisjer hvor regionale aktører kan ta større posisjoner. Offshorerederiene har mye gjeld og sliter med å tjene penger. Flere har økt aktivitet innen havvind. Rederier i brønnbåtsegment gjør det til dels svært bra.
 • De store skipsverftene har i omstillingen fra å bygge offshorefartøy til å bygge cruiseekspedisjonsskip, brukt mye penger. Nå når markedet for cruiseekspedisjonsskip har stoppet opp på grunn av pandiemien, er de i en svært utfordrende situasjon. De mindre verftene gjør det bra, ikke minst de som bygger brønnbåter og prioriterer service og bygging av brønnbåter. Ombygging og resirkulering kan bli nye nisjer for enkelte verft.
 • Hos utstyrleverandørene tjener noen penger, mens andre gjør det ikke.
 • Tjenesteleverandører ( finansielle, juridiske, havne- og logistikkt og andre støttefunksjoner) har klart seg gjennom den krevende perioden de siste seks årene.
 • Omdømme til næringen er naturlig nok noe svekket etter nedturen, men det er ikke ødelagt. Søknadene til maritime fag synes å være på vei opp igjen.
 • Det grønne maritime skiftet er en sentral driver i markedet, det kan også digitalisering og automatisering vise seg å bli.
 • Maritim næring ser nye muligheter i å bidra til hente mer bærekraftig energi og mat fra havet.
 • Møre Ocean Lab er etablert som en del av Ocean Space Labratories og vil bli realisert fram mot 2025.
 • Behovet for rekruttering og ny kompetanse er igjen voksende.

Regjeringen la i desember 2020 fram en ny Stortingsmelding for næringen: «Grønnere og smartere – morgendagens maritime næring» som kan danne et godt grunnlag for maritim politikk. Næringen har generelt vært skuffet over de konkrete tiltak myndighetene har kommet med under pandemien. For å videreutvikle den norske maritime klyngens globale lederposisjon, er vi avhengige av en aktiv maritim politikk med gode og konkurransedyktige rammebetingelser. Alle parti synes å ha tatt innover seg betydningen av havet og potensialet for ny bærekraftig næringsutvikling innen energi og matproduksjon. Utfordringen er å omsette fine ord til konkret handling.

Maritimt Forum Nordvest vil møte denne situasjonen med følgende tiltak:

1. MARITIMT FORUM NORDVEST SKAL ARBEIDE FOR KONKURRANSEDYKTIGE OG STABILE RAMMEVILKÅRENE FOR MARITIM NÆRINGSVIRKSOMHET I NORGE.

Tiltak:

 • Delta aktivt i arbeidet med å oppdatere Maritimt Forum sin politiske plattform og oppfølgingen av denne
 • Forsterke dialogen med medlemsbedriftene om politiske spørsmål. Vurdere å etablere et Politisk panel av politisk interesserte toppledere.
 • Prioritere innspill til aktuelle saker før de kommer i offentligheten.
 • Arbeide aktivt for at maritim næring skal ta en ledende rolle i det grønne skiftet.
 • Følge opp fast møteplass med Mørebenken, primært på TEAMS
 • Møte med Næringskomiteen minst en gang pr. år.
 • Optimalisere samspillet med Maritimt Forum sentralt. Gi innspill og delta i arbeidet mot sentral myndigheter.
 • Ta initiativ til og delta aktivt i samarbeid med andre regionale organisasjoner for å påvirke lokale og regionale beslutningstakere i saker som har betydning for maritim næring som f.eks. samferdsel, utdanning, attraktivitet, opplæringsstillinger, etc.
 • fortsette samarbeidet med MAFOSS:
  • samarbeid om aktuelle prosjekt særskilt innen rekruttering, samferdsel, utdanning og den norske verftsarbeideren, ref. samarbeidsavtale.

2. MARITIMT FORUM NORDVEST SKAL BIDRA MED Å SIKRE REKRUTTERING TIL MEDLEMSBEDRIFTENE.

 • Videreføre samarbeidet i Havspeilet sammen med opplæringskontorene for å synliggjøre mulighetene i havnæringene for elever i ungdomsskolen.
 • Være med som arrangør på 2-4 rådgiversamlinger hvert år.
 • Øke frekvensen av besøk til ungdomsskoler og videregående skoler etter pandemien.
 • Styrke samarbeidet med Ungt Entreprenørskap.
 • Videreføre samarbeidet i Campus Ålesund for å stimulere til at ungdommer tar utdannelse lokalt.
 • Følge opp vårt initiativ om gjenfangst av de som tar høyere utdanning utenfor fylket med formål om at flere returnerer.
  • kontakte og/eller besøke ikke-medlemmer
  • invitere aktuelle bedrifter som ikke er medlemmer fra Måløy til
  • invitere hverandre på aktuelle tiltak
  • jevnlig kontakt administrativt
 1. Utvikle et prosjekt om Den norske verftsarbeideren sammen med andre nasjonale organisasjoner.
 2. Kartlegge kompetansebehov i klyngen på kort og lang sikt.

3. MARITIMT FORUM NORDVEST SKAL DRIVE ET AKTIVT OMDØMME- OG INFORMASJONSARBEID.

For å kunne sette dagsorden, må næringens størrelse, omfang og rolle være godt

synlig hos allmennheten, blant politikere og innenfor næringen. Vi skal synliggjøre næringens bidrag til verdiskaping, sysselsetting, innovasjon og det grønne skiftet. I tillegg skal MFN informere medlemmene om aktuelle maritime saker.

Tiltak:

 • Arbeide aktivt for å synliggjøre betydningen av den maritime næringsvirksomheten i media og i andre egnede sammenhenger.
 • Skrive kronikker og debattinnlegg i regionale aviser i aktuelle saker.
 • Ukentlig nyhetsbrev, FREDAG LUNSJ.
 • MFN skal bruke Facebook som i dag og fra 2022 vurdere å bruke andre kanaler.
 • Innhente fakta om maritim næring i regionen

4. MARITIMT FORUM NORDVEST SKAL ARBEIDE FOR Å UTVIKLE NETTVERKET I DEN MARITIME KLYNGEN

Tiltak:

 • arrangere minst ett årlig fagmøte eller seminar
 • kontinuerlig verving av nye medlemmer til MFN
 • fortsette samarbeidet med NHO og LO i aktuelle politiske saker
 • avklare og om mulig forsterke samarbeidet med GCE Blue Maritime,
 • MFN skal aktivt søke samarbeid med Innovasjon Norge, NTNU, Fagskolen, Forsknings­­rådet, regionrådene, Møreforsking, Møre og Romsdal Fylke, Ikuben, Rederiforeningene, Global Aquaculture Technology Hub (GATH), opplæringskontor, næringsforeninger og andre som kan ha interesse av å samarbeide med oss.
 • Gjennomføre minst 10 besøk til medlemsbedrifter pr år (etter pandemien).