Strategi

STRATEGI- OG TILTAKSPLAN FOR 2017-2019

Strategi- og tiltaksplan skal støtte stiftelsens formål om å styrke og videreutvikle det maritime miljøet på Nordvestlandet. Plattformen for arbeidet er næringspolitisk arbeid, rekruttering, omdømmebygging og informasjon.


1. Maritimt Forum Nordvest skal arbeide for konkurransedyktige og stabile rammevilkårene for maritim næringsvirksomhet i Norge.

TILTAK:

 • Ta initiativ til og delta aktivt i samarbeid med andre maritime organisasjoner i nasjonale tiltak for å påvirke regjeringen og Stortingets behandling av saker som har betydning for maritim næring som f.eks. videreføring av dagens netto- lønnsordning, nærskipsfart, miljø, skatt, infrastruktur, transport fra veg til sjø, utdanning, forskning, konkurransekraft etc.
 • Ta initiativ til og delta aktivt i samarbeid med andre regionale organisasjoner for å påvirke lokale og regionale beslutningstakere i saker som har betydning for maritim næring som f.eks. samferdsel, utdanning, attraktivitet, opplæringsstillinger etc.
 • Prioritere å komme med innspill i saker før de kommer i offentligheten.
 • Arbeide for at maritim næring blir en del av det grønne skiftet.
 • Møte med ”Mørebenken” og Næringskomiteen minst en gang pr. år.

 • Optimalisere samspillet med Maritimt Forum sentralt. Gi innspill og delta i arbeidet mot sentral myndigheter.

2. Maritimt Forum Nordvest skal bidra med å sikre rekruttering til medlemsbedriftene.

TILTAK:

 • Iverksette omforente tiltak i Prosjekt P18, spesielt Ocean Talent Camp og tiltak i samarbeid med Ungt Entreprenørskap og NTNU.
 • Være med arrangør på 4 rådgiversamlinger hvert år, to på Sunnmøre (Søre og Nordre), en på Nordmøre og en i Romsdal.
 • Følge opp tilretteleggingen for kadetter og lærlinger etter behov.

3. Maritimt Forum Nordvest skal drive et aktivt omdømme- og informasjonsarbeid.

For å kunne sette dagsorden, må næringens størrelse, omfang og rolle være godt

synlig hos allmennheten, blant politikere og innenfor næringen. Vi skal synliggjøre næringens bidrag til verdiskaping, sysselsetting, innovasjon og dert grønne skiftet. I tillegg skal MFN informere medlemmene om aktuelle maritime saker.

TILTAK:

 • Arbeide aktivt for å synliggjøre betydningen av den maritime næringsvirksomheten i media og andre egnede sammenhenger.
 • Skrive kronikker og debattinnlegg i regionale aviser i aktuelle saker.
 • Ukentlig nyhetsbrev, FREDAG LUNSJ.
 • MFN skal aktivt ta i bruk sosiale medier.

4. Maritimt Forum Nordvest skal arbeide for å utvikle nettverket i den maritime klyngen

TILTAK:

 • arrangere minst to årlige faglige møter eller seminar
 • kontinuerlig verving av nye medlemmer til MFN:
 • kontakte og/eller besøke ikke-medlemmer
 • utarbeide mini-trykksak om fordelene med å være medlem
 • invitere aktuelle bedrifter som ikke er medlemmer fra Måløy til

  Kristiansund til å bli medlem. De største bør oppsøkes.

 • fortsette samarbeidet med MAFOSS: invitere hverandre på aktuelle tiltak, jevnlig kontakt administrativt og samarbeide om aktuelle prosjekt særskilt innen rekruttering og samferdsel
 • MFN skal aktivt søke samarbeid med Innovasjon Norge, høgskolene, Forsknings­­rådet, GCE Maritime, Sunnmøre Regionråd, Møreforsking, Møre og Romsdal Fylke, Ikuben, Rederiforeningene og andre som kan ha interesse av å samarbeide med MFN.

  Maritimt Forum Nordvest | Ålesund Kunnskapspark | Box 9 | 6025 Ålesund |Mob.tfl.: 90521065 - Fax: 70 32 92 01 | arnfinn.ingjerd@maritimt-forum.no | www.maritimt-forum.no/nordvest