Om oss

Maritimt Forum er en interesseorganisasjon som samler hele den norske maritime næringen. Våre 700 medlemmer har over tid bidratt til å utvikle en verdensledende og helhetlig maritim klynge. Maritimt Forum samler både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i næringen, og representerer fellesinteressene til klyngen.

Oscarsborg Samling Januar 2019
Maritimt Forums regionledere samlet på Oscarsborg festning, januar 2019

Maritimt Forums styrende ambisjon er å få gjennomslag for en aktiv maritim politikk.


Siden 1990 har Maritimt Forum vært en spydspiss for å fremme kunnskapen om landets mest kunnskapsintensive og innovative næring. Vi er også en møteplass for dialog mellom næringen, myndigheter og utdannings- og forskningsmiljøene.

Maritimt Forum er etablert med kontorer i hver av de åtte viktigste maritime regionene i Norge. Vi representert i Nord-Norge, Midt-Norge, Nordvestlandet, Bergensområdet, Haugalandet og Sunnhordland, Stavangerregionen, Sørlandet og Oslofjordregionen. I tillegg til Maritimt Forum Sentralt som er lokalisert i Oslo.

Vår styrke ligger i at vi samler både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Gjennom mangfold og samspill synliggjør vi den norske maritime næringens fremste fortrinn; et samarbeid tuftet på fellesinteressene.

I mandatet Maritimt Forum er våre oppgaver formulert slik:

  • Bidra til økt samarbeid mellom organisasjoner og bedrifter innen norsk eksportrettet maritimt næringsliv.
  • Skape økt forståelse for, og oppmerksomhet rundt de maritime næringer betydning for norsk økonomi og samfunnsliv.
  • Bidra til å videreutvikle norsk maritim kompetanse og kvalitet med sikte på økte leveranser og mer eksport av maritime varer og tjenester.
  • Fremme de maritime næringers fellesinteresser ovenfor norske og utenlandske myndigheter.


Maritimt Forums regionledere samlet i sjøfartsbyen Arendal, august 2020
Familien av maritime fora i Norge samlet seg for første gang fysisk etter at Norge stengte ned i mars. Målet var konkretisere kriseinnspillene ytterligere.

Maritimt Forum Samling August 2020
F.v. Arnfinn Ingjerd, Maritimt Forum Nordvest, Christine Wiig, Maritimt Forum, Sverre Meling jr., Maritim Forum for Haugalandet og Sunnhordland, Jørn Askvik, Short Sea Promotion Centre, Fride Solbakken, Maritimt Forum Stavangerregionen, Bjørn R. Saltermark, Maritimt Forum Sør, Maiken Meyer, Maritimt Forum Oslofjorden, Tom O. Kleppestø, Maritimt Forum Oslofjorden, Wollert Krohn-Hansen, Maritimt Forum Midt-Norge, Vivian Jonsson, Maritimt Forum, Terje Brinck Løyning, Maritimt Forum Nord og Ivar Engan, Maritimt Forum. Siv Remøy Vangen i Maritime Bergen var ikke til stede da bildet ble tatt.

Maritimt Forum har siden mars 2020 stått i tett dialog med politikere og myndigheter for å få en godt tilpasset krisepolitikk overfor maritim næring etter at pandemien rammet. Den kom i tillegg til oljeprisfall og offshorekrise og har kraftig forsterket utfordringene næringen allerede hadde.

Oppdaterte prognoser fra Menon Economics per august viser at den maritime næringen ved gjentatte smittebølger kan miste 20 000 arbeidsplasser frem til utgangen av 2022. I et mindre alvorlig scenario, med en situasjon uten drastisk forverring eller forbedring av koronapandemien, vil rundt 13 000 maritime arbeidsplasser forsvinne.

I begge scenariene er motkonjunkturtiltakene som regjeringen lanserte på forsommeren, regnet inn i framskrivingen.

- Det viktigste myndighetene gjør nå er naturligvis å begrense spredning av viruset. Dernest er det viktig for oss å bygge forståelse for at flere og kraftfulle motkonjunkturtiltak vil ha en stor effekt for å motvirke det dramatiske fallet i sysselsettingen, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan.

Hvilke kraftfulle motkonjunkturtiltak, ble altså diskutert i Arendal.

– Vi er blitt hørt på en rekke tiltak allerede. Permitteringsperioden er blitt forlenget, oljepakken kom på plass, og vi har fått en midlertid opphevelse av taket i nettolønnsordningen. Nå vil vi fokusere på en forsering av gryteklare, statlige skipsbyggingsprosjekter, en videreføring av den midlertidige opphevelse av taket i nettolønnsordningen, i det minste til å gjelde for hele 2021, samt en styrking av offentlige finansieringsmekanismer overfor maritim næring, blant annet gjennom GIEK. Herunder ligger også en kompensasjonsordning bedre tilpasset maritime behov, sier Engan.

Dette utelukker ikke at Maritimt Forum også kan komme med andre innspill utover høsten.

– Krisen er pågående, og derfor er Maritimt Forums næringspolitiske arbeid også en pågående prosess. Vi vil prøve å komme i enda bedre dialog med medlemmene våre om hvilke krisetiltak som må komme på plass, sier Engan.