Om oss

Maritimt Forum er en interesseorganisasjon som samler hele den norske maritime næringen. Våre 700 medlemmer har over tid bidratt til å utvikle en verdensledende og helhetlig maritim klynge. Maritimt Forum samler både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i næringen, og representerer fellesinteressene til klyngen.

Oscarsborg Samling Januar 2019
Maritimt Forums regionledere samlet på Oscarsborg festning, januar 2019

Maritimt Forums styrende ambisjon er å få gjennomslag for en aktiv maritim politikk.


Siden 1990 har Maritimt Forum vært en spydspiss for å fremme kunnskapen om landets mest kunnskapsintensive og innovative næring. Vi er også en møteplass for dialog mellom næringen, myndigheter og utdannings- og forskningsmiljøene.

Maritimt Forum er etablert med kontorer i hver av de åtte viktigste maritime regionene i Norge. Vi representert i Nord-Norge, Midt-Norge, Nordvestlandet, Bergensområdet, Haugalandet og Sunnhordland, Stavangerregionen, Sørlandet og Oslofjordregionen. I tillegg til Maritimt Forum Sentralt som er lokalisert i Oslo.

Vår styrke ligger i at vi samler både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Gjennom mangfold og samspill synliggjør vi den norske maritime næringens fremste fortrinn; et samarbeid tuftet på fellesinteressene.

I mandatet Maritimt Forum er våre oppgaver formulert slik:

  • Bidra til økt samarbeid mellom organisasjoner og bedrifter innen norsk eksportrettet maritimt næringsliv.
  • Skape økt forståelse for, og oppmerksomhet rundt de maritime næringer betydning for norsk økonomi og samfunnsliv.
  • Bidra til å videreutvikle norsk maritim kompetanse og kvalitet med sikte på økte leveranser og mer eksport av maritime varer og tjenester.
  • Fremme de maritime næringers fellesinteresser ovenfor norske og utenlandske myndigheter.