Om oss

Maritimt Forum er en interesseorganisasjon som samler hele den norske maritime næringen. Fra nord til sør, fra land til sjø, våre 700 medlemmer har over tid utviklet en verdensledende og helhetlig maritim klynge. En klynge som utgjør et lønnsomt knutepunkt mellom Norge og resten av verden.  

Jonas Gahr Store
Maritimt Forum Nordvest i møte med Jonas Gahr Støre og stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet

Maritimt Forum har som visjon at Norge skal fortsette å være den globale lederen på kunnskap og teknologi til havnæringene. 


Siden 1990 har Maritimt Forum vært en spydspiss for å fremme kunnskapen om landets mest kunnskapsintensive og innovative næring. Vi er også en møteplass for dialog mellom næringen, myndigheter og utdannings- og forskningsmiljøene. 

Maritimt Forum er etablert med kontorer i hver av de åtte viktigste maritime regionene i Norge. Vi representert i Nord-Norge, Midt-Norge, Nordvestlandet, Bergensområdet, Haugalandet og Sunnhordland, Stavangerregionen, Sørlandet og Oslofjordregionen. I tillegg til Maritimt Forum Sentralt som er lokalisert i Oslo. 

Aktivitetene skal koordineres mellom de maritime fora på en slik måte at Maritimt Forum Sentralt primært ivaretar oppgaver knyttet til næringens fellesinteresser på nasjonalt nivå. De regionale maritime fora ivaretar interessene i områder, og holder i den aktive kontakten med sine medlemmer.

Vår styrke ligger i at vi samler både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Gjennom mangfold og samspill synliggjør vi den norske maritime næringens fremste fortrinn; et samarbeid tuftet på fellesinteressene.

I mandatet Maritimt Forum er våre oppgaver formulert slik: 

  • Bidra til økt samarbeid mellom organisasjoner og bedrifter innen norsk eksportrettet maritimt næringsliv.
  • Skape økt forståelse for, og oppmerksomhet rundt de maritime næringer betydning for norsk økonomi og samfunnsliv.
  • Bidra til å videreutvikle norsk maritim kompetanse og kvalitet med sikte på økte leveranser og mer eksport av maritime varer og tjenester.
  • Fremme de maritime næringers fellesinteresser ovenfor norske og utenlandske myndigheter.

I Norge har vi en komplett maritim verdikjede som eier og driver, bygger og utstyrer eller leverer teknologi og tjenester til skip. 


Norge har en lang historie som sjøfartsnasjon. Få andre næringer har i like stor grad vært med på å forme det norske samfunnet som maritim næring. I dag bor mer enn 80 prosent av Norges befolkning mindre enn ti kilometer fra havet. Våre viktigste eksportnæringer bygger på erfaringene og kompetansen vi har opparbeidet oss som havnasjon. Enten det er cruiseturisme, godstransport, fiskeri, olje eller offshore vind – så trengs det skip.

I Norge har vi en komplett maritim verdikjede som eier og driver, bygger og utstyrer eller leverer teknologi og tjenester til skip. De maritime selskapene er noen Norges mest innovative virksomheter, og globalt ledende på sine områder. 

Med en økende befolkning i verden drives behovet for mer og ren energi, mat, mineraler og transport. Samtidig skal vi redusere utslipp av klimagasser og ta hensyn til naturens bærekraft. Havet gir svaret på mange av disse utfordringene. For et land som har store deler av sitt næringsliv og kompetanse i havnæringer gir dette store muligheter. Maritimt Forum vil være med å synliggjøre disse mulighetene, og bidra med anbefalinger til myndighetene om hvordan de kan legge til rette for å utnytte det fulle potensialet som ligger i havet for Norge.