Historikk

Maritimt Forum ble stiftet 18. april 1990 av Norges Rederiforbund, TBL-skip, Skipsutstyrsgruppen i TBL, Norsk Skipsmeglerforbund og Det Norske Veritas. Målet var å gi uttrykk for det maritime fellesskapet i Norge og vise frem Norges fremste konkurransefortrinn: en komplett maritim klynge.


Vår styrke ligger i at vi samler både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i maritim næring


Siden opprettelsen i 1990 har Maritimt Forum vært en spydspiss for å fremme kunnskap om landets mest innovative næring. De tre viktigste sakene den første tiden var for rederinæringen skattevilkårene, for den maritime industrien verftsstøtten og for sjøfolkene nettolønnsordningen. Ved å støtte opp om hverandres saker oppnådde alle å få politisk gjennomslag for egne saker.

Maritimt Forum har hele tiden vært en konsensusorganisasjon. Vedtakene skal være tuftet på fellesinteressene til hele den maritime klyngen. Vår styrke ligger i at vi samler både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden