Shortsea Promotion Centre

Shortsea Promtion Centre Norway (SPC-N) er et kompetansesenter for nærskipsfarten. SPC-N bidrar til å framskaffe og formidle kunnskap som er til nytte for aktører og myndigheter i arbeidet og målsettingen om å overføre mer gods fra vei til sjø.

Spc N
Maritimt Forum har i en årrekke vært vertskapsorganisasjon for SPC-N.

Innsatsen i SPC-N er bredt forankret i næringen gjennom en styringsgruppe som overser arbeidet. Styringsgruppen består av Norske Havner, NHO Transport og logistikk, Kystrederiene og Norges Rederiforbund. Styringsgruppen bidrar med faglige råd og med retning for senterets aktiviteter. Maritimt Forum leder arbeidet i styringsgruppen, og er vertskapsorganisasjon for SPC-N.

SPC-N bidrar med informasjonstjenester om nærskipsfarten i samarbeid med relevante aktører i sjøtransporten som rederier, vareeiere samt tilbydere av logistikk- og transporttjenester. SPC-N jobber langs fem følgende innsatsområder:

  1. Nøytral markedsinformasjon
  2. Rådgiving og informasjon om finansielle virkemidler
  3. Deltakelse i det europeiske nettverket ESN
  4. EUs transportpolitikk
  5. Informasjon til myndighetene

Nettside: https://www.shortseashipping.no/

Shorsea Schedules adminsitreres av SPC-N og er et verktøy for å finne ruter i nærskipsfarten: https://www.shortseaschedules.com/

Daglig leder i SPC-N er Jørn Askvik.