Den blå åker

For skip som frakter store mengder gods over lengre avstander er det i dag kun to energibærere som er realistisk å bruke: konvensjonelt drivstoff som bunkersolje og diesel, eller LNG/gass.

>30 %

nedgang i CO2

LNG gir som kjent reduksjon i CO2 på mellom 20-30 %, og fjerner helt partikkelutslipp fra NOX og SOX gasser. De to siste er kjent som et stort problem for luftkvalitet i storbyer, i områder med tett skipstrafikk som cruisetrafikk i norske fjorder eller i arktiske strøk der partiklene legger seg på is og bidrar til akselerert issmelting.  

Maritimt Forum har vært og vil være en pådriver for utvikling av grønne løsninger for skipsfarten. Dette er et område hvor vi allerede er ledende globalt, og som vi mener i økende grad kan gi norsk maritim utstyrsindustri viktige konkurransefortrinn. I et 10-15 års perspektiv anser vi likevel at det er svært lite realistisk å se for seg andre lav- eller nullutslipps energibærere som gjør det mulig med utslippsreduksjon ut over det som er mulig å realisere med bruk av LNG, dvs. reduksjon inntil >30 %. Sjøtransport blir særlig brukt til å frakte store mengder tungt gods over lengre avstander. Energibruk påvirkes sterkt av vær og strøm i havet. Batteripakker for å gi tilstrekkelig energi vil i mange tilfeller måtte overgå skipets totale størrelse. Maritimt Forum kan bidra med nærmere eksempler og beregninger for de som ønsker dette.