Maritimt Forums forventninger til Statsbudsjettet 2018

Kunnskap for fremtiden, godsoverføring fra vei til sjø, satsing på miljøteknologi og eksport av maritimt utstyr er blant de sakene Maritimt Forum mener regjeringen må innfri på i statsbudsjettet som kommer i morgen. Det er saker MF har jobbet med over tid, og som vil følges opp ovenfor Stortinget når budsjettet er lagt frem. 

13700793883 D74409D606 K

Kronekursen er viktigst

Finansministeren har varslet strammere budsjett de neste årene. For Norges nest største eksportnæring er dette viktig. Finanspolitikken påvirker kronekursen og kostnadsnivået må være i samsvar med verdiskapingen. Målt mot verdiskapingen har bruken av oljepenger vært rekordhøy de siste årene, men riktig som en del av en tiltakspakke mot arbeidsledigheten vi har sett på vestlandet. Men også offentlig sektor må tåle innsparinger og finne smartere måter å jobbe på, slik næringslivet har. Nye økte bevilgninger i offentlig sektor må prioriteres mot kunnskap og tiltak som bidrar til riktig omstilling.

Kø i kassa for forskningsprosjekter

Bevilgningene til forskningsprogrammet for havnæringer, MAROFF, har de siste årene stått på stedet hvil. Det er stor pågang på godt kvalifiserte prosjekter som blir avvist fordi kassa er tom. Forskningsrådets næringsrettede programmer er etterspurte. Det viser en stor vilje til å satse på kunnskapsutvikling i næringslivet. Miljøteknologiordningen er et eksempel på en ordning som stimulerer til utvikling av grønne løsninger og som gir næringslivet risikoavlastning når ny og ukjent teknologi skal utvikles. Maritimt Forum ønsker seg en styrking av de havretta forskningsprogrammene. Det er her Norge har sin spesialkompetanse og størst potensiale for å utvikle banebrytende teknologi.

Grønn skipsfart – mer gods på sjø

I år – fire år etter at Stortinget i 2013 først foreslo en ordning for overføring av gods fra vei til sjø kom den på plass. Ordningen har nå fått svært mange gode søknader fra rederier som vil opprette nye godsruter. Slik bygges ny infrastruktur på sjøveien. Søknadene viser at det er potensiale for å flytte millioner av tonn gods fra forurensende veitransport til langt mer miljøvennlig sjøtransport. En nylig studie fra TØI viser at sjøtransporten har utslipp som er helt på nivå med jernbane. Støtteordningen som Stortinget har vedtatt utjevner konkurranseulempene sjøtransporten har sammenlignet med veitransport. For mens sjøtransporten betaler en stor del av sine samfunnsmessige kostnader dekker staten mange av disse kostnadene for veitransporten. Dersom ordningen virker og gir mer gods på sjø må den utvikles til å bli mest mulig effektiv, og ordningen må styrkes. Overføring av gods fra vei til sjø er et miljøpolitisk kinderegg: Først bidrar mer gods på sjø fremfor vei til lavere utslipp av klimagasser (i tillegg til bedre trafikksikkerhet og mindre svevestøv). Dernest vil et bedre hjemmemarked for sjøtransport bidra til økt etterspørsel etter – og dermed utvikling av grønn teknologi for skipsfart. Sist men ikke minst avlastes veinettet hvor tungtransporten står for en stor del av veislitasjen (og dermed vedlikeholdskostnadene). I transportpolitikken er mer gods på sjø et tiltak som virkelig virker.

Sats på maritim og marin utstyrseksport

Fokuset på hav er ikke et særnorsk fenomen. Flere land over hele verden har skjønt at det er havet vi må se til for å sikre nok mat, energi og mineraler om vi skal dekke behovene til en økende befolkning. Skal en gjøre noe som helst på havet trengs det en båt og båten skal utrustes. Norsk maritim utstyrsindustri eksporterer fallerede for svimlende 75 milliarder årlig, som er nesten like mye som den totale sjømateksporten. Områder som miljøteknologi og utstyr og kompetanse for operasjoner på dypt vann (sub-sea) har stort potensiale. Marin utstyrsindustri, særlig til oppdrett og havbruk – men også tradisjonelt fiskeri – er et annet område hvor Norge ligger i den globale teknologifronten. Markedene ligger i stor grad i Asia og dermed langt unna. Språk og regelverk kan gjøre det vanskelig for norske bedrifter å nå frem. Maritimt Forum mener det trengs en egen eksportsatsing der myndighetene samarbeider med næringen for å realisere nye eksportinntekter for Norge.

13699589703 B6B1Ba84B0 K
.....