Maritim næring står sentralt i den grønne omstillingen

- Vi har dårligere tid enn vi trodde, og den grønne omstillingen må skje raskere, sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen da han møtte representanter for maritim næring og miljøbevegelsen, mandag 5. november

Møte Med Ola Elvestuen 05 11 2018

Med FNs klimarapport om 1,5-gradersmålet fra oktober som alvorlig bakteppe, innledet Elvestuen om den viktige oppfølgingsjobben for maritim sektor: Tydelige og grunnleggende grep må tas i alle ledd i maritim næring de neste årene for å møte de globale kravene om utslippskutt.

Regjeringen lanserer derfor Handlingsplanen for grønn skipsfart til vinteren. Målet er å samle og forsterke politikken for et grønt skifte i den norske maritime næringen. Sammen med over 20 organisasjoner fra miljøbevegelsen og maritim næring, overleverte Maritimt Forum sine innspill til handlingsplanen i et møte med Klima- og miljøministeren 5. november.

Et globalt regelverk – viktig og riktig
Det er få næringer som er så globale som den maritime. Næringen reguleres best når regelverket er globalt. Derfor var det viktig og riktig at IMO ble enige om sin ambisiøse CO2-strategi i april i år. Næringen skal kutte sine utslipp med 50 prosent innen 2050, og bli karbonfri så raskt som mulig innen dette århundret. Samtidig er det ventet en økning i skipstrafikken på 60 prosent i samme tidsperiode.

- IMO-målet krever en formidabel innsats i innovasjon, nyskaping og forskning. Men god klimapolitikk er også god næringspolitikk. Vi ser nå stor vilje og evne til å investere i fremtida i den norske maritime klyngen. Gjennom den raske teknologiutviklingen skapes verdier og arbeidsplasser for fremtiden, sa daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan, under innspillmøtet.

Utvikling og innfasing av lavutslippsfartøy, som elektriske, hybrid og biogass og hydrogen som energibærer vil kunne skje raskt dersom myndigheter, forskning og næringslivet spiller på lag. For å styrke dette lagspillet oppfordret Maritimt Forum myndighetene bl.a. til å bidra sterkt til større og mer treffsikre innovasjonsprogrammer og støtteordninger gjennom virkemiddelapparatet. For nærskipsfarten blir det også viktig med nye ordninger for flåtefornyelse, og at det offentlige bruker sin makt som innkjøper til å sette krav å stimulere til norsk grønn teknologiutvikling.