Ba Utdanningskomiteen om mer penger til maritim utdanning

Maritimt Forum møtte Stortingets Utdannings- og forskningskomite i høring om statsbudsjettet og gav klar beskjed om at maritim utdanning på fagskole- og høgskolenivå er underfinansiert.

Høring Stortinget
Ivar Engan (nr. to f.v.) har ordet i høring i Stortingets Utdannings- og forskningskomite. Arnfinn Ingjerd fra Maritimt Forum Nordvest til høyre for Engan.

- I dag er maritim utdanning innplassert i kostnadskategori E i finansieringssystemet for universiteter og høgskoler. Dette reflekterer ikke den reelle kostnaden for maritime studier. Vi oppfordrer myndighetene til å innplassere maritime utdanninger i kostnadskategori C, sa Ivar Engan som leder Maritimt Forum sentralt.

Dyrt utstyr, behov for oppgradering av kompetansen til undervisningspersonell som ansettes og ferdighetstrening på simulatorer i små grupper er blant det som gjør maritim utdanning dyrt. Også Norges Rederiforbund og Sjøoffiserforbundet var under høringen opptatt av en styrket finansiering av maritim utdanning.

Ivar Engan snakket også varmt for satsingen på digitalisering i maritim utdanning.

- I revidert nasjonalbudsjett ble det avsatt en engangsbevilgning på 15 millioner kroner til å styrke digitaliseringsinnholdet i havrelaterte utdanningsløp. Etter at Torstein Tvedt Solberg fra denne komiteen tok dette opp med regjeringen, fikk vi høre at midlene vil bli utlyst nå i høst. Det er vel og bra. Men det ligger ingen penger til digitaliseringssatsingen inne for 2020. Det må det gjøres noe med, sa Engan.

Han avsluttet med å slå et slag for skoleskipene og oppfordret myndighetene til å øke det statlige driftstilskuddet til disse.

- Det er viktig at vi fortsatt skal kunne tilby maritim videregående utdanning om bord i operative skip, sa Ivar Engan.

Maritimt Forum la igjen et høringsdokument til bruk for Utdannings- og forskningskomiteens videre arbeid med statsbudsjettet.